Løvstadvegen 7Planområdet ligger øst for Vikasenteret i Åkersvika, og er omtrent 44 daa. stort. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for blokkbebyggelse med tilhørende parkeringsareal under bebyggelsen på arealet som i dag nyttes som parkeringsplass for IBM-bygget. Det tas sikte på en bebyggelse på rundt 65-85 boenheter på denne tomta. I tillegg tenkes Kjonerud borettslag i sør regulert til blokkbebyggelse.

Tiltaket er vurdert til ikke å falle inn under kriteriene for krav om konsekvensutredning. Det kan bli aktuelt å utarbeide en utbyggingsavtale.

Plandokumentene kan lastes ned fra kommunens Plandialog.

Uttalelser til planforslaget kan sendes til Stange kommune, pb 214, 2336 Stange kommune, e-post post@stange.kommune.no eller via kommunens Plandialog innen 13. juli 2018.