Betonmast Hæhre er i gang med bygging av E6-parsellen Kolomoen-Arnkvern. I forbindelse med prosjekteringen er det avdekket behov for en mindre justering av den tekniske planen som lå til grunn for reguleringsplanen for E6 Kolomoen-Kåterud.

Den aktuelle strekningen strekker seg fra Tunstad bru og ca. 1,2 km nordover.

Planendringene innebærer:

  • En justering av høyden på veglinja for å unngå et stort uttak av alunskifer.
  • Etablering av støyvoller for å forbedre støysituasjonen for naboer til vegen i området.

Endringene er nærmere omtalt og illustrert i vedlagte notat datert 13.06.18, med tegninger og illustrasjoner.

Last ned plandokumentene her. Man kan også laste ned flere dokumenter fra kommunens PlanDialog.

I samråd med Stange kommune er det vurdert at dette er endringer i som i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder» jfr. plan- og bygningslovens § 12-14, andre ledd. Kommunen har derfor lagt opp til at planendringen kan behandles som en endring jfr. pbl. § 12-14 dersom det ikke fremkommer vesentlige merknader som er til hinder for en slik planprosess.

Eventuelle merknader eller innspill bes rettet skriftlig til Iver.reistad@ramboll.no eller til Rambøll Norge AS, Løkkegata 9, 2615 Lillehammer 3. august 2018.