Søknad om oppfylling/planering av dagens dyrka mark

 loten

I forbindelse med byggingen av ny rv. 3/25 har Skanska tilbudt lokale gårdbrukere overskuddsmasser for planering av eksisterende dyrka mark.

Dette er søknadspliktig tiltak på arealer som ligger utenfor anleggssona i vegprosjektet.

Landbrukskontoret ønsker å bidra til en så smidig saksbehandling som mulig.

I denne forbindelsen forsøker vi en prosess med en forenklet søknad.

 

En forenklet søknad skal inneholde:

            Søkers navn og gnr./bnr.

            Kart med avmerking av berørt areal

            Avmerking av andre viktige natur-/terrenginngrep, ev. behov for bekkelukking

            Avmerking av tilkjørselsveg

            Vurdering av behov eller omlegging av jordbruksdrenering

            Angi maksimal oppfyllingshøgde.

 

Om landbrukskontoret ønsker ytterligere informasjon vil vi etterspørre dette. Vi vil også arbeide for å koordinere informasjon om kulturminner.

For at ikke søknadsprosessen skal forsinke tiltaket, er det viktig at søknadene blir sendt så fort som mulig.

 

Ønsker om nydyrking følger tidligere søknadsprosedyre.

 

Er det noe dere lurer på, så ta kontakt med Karl Owren, 62 56 24 22 eller Jørn-R. Follum, 62 56 24 26.