Furnes jernstøperiI medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-8 og 12-14 varsler Sweco på vegne av Furnes jernstøperi om endring av reguleringsplan for Ljøstad næringspark, planID 230.

Planendringen innebærer å regulere inn en direkte atkomst fra Uthusvegen i sør over parkbeltet og Starelva.

I samråd med Stange kommune er det vurdert at dette er planendringer som «…ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder». Jfr. pbl § 12-14.

Hvis det ikke kommer inn vesentlige merknader til planforslaget vil det behandles på administrativt nivå i kommunen ihht. pbl. § 12-14.

Merknader til planarbeidet kan sendes til Sweco på christian.solverod@sweco.no eller Sweco v/Sølverød, pb 264, 3901 Porsgrunn eller post@stange.kommnune.no innen 28. juni 2018.  

For informasjon, les varslingsbrev og endringsbeskrivelse på kommunens PlanDialog: