reguleringsplan mindre endringer dobbeltspor Kleverud-SørliI medhold av plan- og bygningslovens § 12-18 og 12-14 varsles det herved at overnevnte reguleringsplan er tenkt endret for ni mindre områder langs planlagt dobbeltspor, fra Helset og nordover mot Sørli.

Planendringene innebærer:

  • En justering av jernbaneformålsgrensen for å anlegge driftsveger fra Stenrudkroken, Nerlivegen, Kjellsvea, Pilegrimsleden, Tangen stasjon og undergang Helset
  • En mindre utvidelse av planlagt P-anlegg på Tangen stasjon for å få plass til snøopplag og å få bedre tilpasning til terrenget.
  • En utvidelse for midlertidig anleggsbelte for etablering av rensedammer ved Mosebekken til bruk i anleggsfasen

I samråd med Stange kommune er det vurdert at dette er planendringer som «…ikke går utover hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder». Jfr. pbl § 12-14.

Hvis det ikke kommer inn vesentlige merknader til planforslaget vil det behandles på administrativt nivå i kommunen ihht. pbl. § 12-14.

Merknader til planarbeidet sendes til erik.sivertsen@asplanviak.no eller Asplan Viak AS, Postboks 24, 1300 Sandvika innen 25.mai 2018.

Eventuelle spørsmål kan rettes til Bjørn J. Sørum i BaneNOR på tlf. 472 72 400 eller Erik Sivertsen, Asplan Viak AS på tlf. 911 688 38.

For informasjon, les varslingsbrev og endringsbeskrivelse her