Behovet for en utvidelse av planområdet er begrunnet i følgende forhold:

  • Det er ønskelig å utrede muligheten for en felles samleveg til bebyggelse på andre siden av fv.222 for Fagerhaugen gravhaug. Det er i dag 5 avkjørsler til eiendommene fra fv. 222. Statens vegvesen ønsker å redusere antallet atkomster. I tillegg er det anleggsteknisk meget utfordrende på grunn av topografi, i og med at enkelte atkomster allerede i dag har utfordrende stigningsforhold.
  •  Det er ønskelig å kunne regulere tilstrekkelig areal for å kunne anlegge busslommer på begge sider av fv. 222 ved «Solheimskrysset». Beliggenheten er ikke endelig landet.

I kart er utvidelse i forhold til tidligere varslet plangrense markert med grått.

Mer informasjon kan lastes ned fra Plandialog:

Eventuelle synspunkter og innspill til varsel om utvidelse av planområdet bes sendt skriftlig til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 LILLEHAMMER eller til firmapost-ost@vegvesen.no.

Dersom det er evt. spørsmål til dette, ta kontakt med

Frist for innspill: 24.05.18