kartutsnitt Kausvol gardsbarnehage

Kartutsnittet viser planområdet som stiplet strek. Planområdet ligger innenfor g/bnr 60/1, i Stange kommune ca. 2 km nord for Stange tettsted langs Fv. 222/Stangevegen. 

Tiltakshaver er Kausvol gardsbarnehage AS v/Ragnhild Finden og utøvende konsulent er Norconsult.  
Formålet med reguleringsplanen er å regulere eksisterende barnehage, for å legge til rette for å øke antall barnehageplasser, innenfor eksisterende bygningsmasse og utbedre atkomstvegen. 

Tiltaket vil få begrensa virkninger utenfor planområdet, da det allerede er barnehagevirksomhet der i dag. Økt kapasitet vil føre til noe økt trafikk og det legges derfor opp til å foreta en trafikkanalyse. Det utarbeides også en risiko- og sårbarhetsanalyse.
Tiltaket ligger delvis innenfor det varslede planområdet for ny jernbane på strekningen Sørli – Åkersvika på gnr/bnr 60/1. 

Planområde, planprosess og plandokumenter kan sees på Plandialog

Innspill til planarbeidet kan sendes pr e-post til: mfjlo@norconsult.no eller pr post til: Norconsult AS, Torggata 22, 2317 Hamar, innen 01.06.2018.

Alle innspill til planoppstart vil bli vedlagt planforslaget når dette sendes kommunen for behandling. Evt. spørsmål kan rettes til Norconsult ved Marit Fjellro Løitegård på tlf 93875147.