KåterudHøring av planprogram for næringsområde på Kåterud, del av gnr. 5 bnr. 1, Åkersvika

Planprogrammet kan du laste ned her....

Oppstart av planarbeid for detaljregulering av Kåterud næringsområde uten planprogram og krav om konsekvensutredning ble varslet 21.09.17. Som følge av merknader og krav ved varslet oppstart og registrerings‐/analysearbeid i oppstartfasen, er det gjennomført oppdatert vurdering av utredningsplikt som tilsier at planarbeidet kan få vesentlig virkning for samfunn og miljø og følgelig utløser krav til planprogram etter plan- og bygningsloven og konsekvensutredning etter forskrift FOR-2017-06-21-854. 

Det henvises til det vedlagte planprogrammet som redegjør for formålet med planarbeidet, planprosessen, medvirkningsopplegg, klargjør premisser og rammer for planarbeidet, antatte problemstillinger som vil bli belyst, og angir hvilke utredninger som ansees nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag for reguleringsplanen. 
Uttalelse til planprogrammet sendes: 


landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan, 
Nordveien 72, 1930 Aurskog
post@hannekarin.no 
tlf 470 56 930

Frist for uttalelse er 7. juni 2018.