Stange - bygd for muligheterPlanområdet ligger i Stange kommune og er på 698,068 daa. Planen skal bidra til å styrke sentrums kvaliteter i Stange og legge til rette for et sentrum som ivaretar alle brukere. Viktige kulturminner og kulturmiljøer skal vernes, byrom, gater og plasser skal utvikles som arenaer for byliv.

Knutepunktsfunksjonene rundt Stange stasjon skal styrkes. Eksiterende og ny grønnstruktur skal utvikles slik at den kan fungere som en del av et fotgjengervennlig transportnett gjennom tettstedet til viktige målpunkter.

Plandokumentene kan lastes ned fra kommunenes PlanDialog:

Uttalelser til planforslaget kan sendes via kommunenes PlanDialog: Postboks 214, 2336 Stange og post@stange.kommune.no

Frist for innspill: 1. juni 2018