Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)

Det kan søkes om tilskudd til tiltak som fremmer natur- og kulturminneverdiene i kulturlandskapet eller som reduserer forurensning eller risikoen for forurensning fra jordbruket. Eksempel på tiltak: Utbedring av hydrotekniske anlegg, fangdammer, dammer, gammel kulturmark, kulturminner og kulturmiljøer (inkl. verneverdige bygninger), rydding og merking av stier, alléer. Tilskudd kan innvilges til foretak der det foregår en tilskuddsberettiget produksjon på landbrukseiendommen, og som oppfyller vilkåret i forskrift om produksjons-tilskudd i jordbruket.

 

Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket (NMSK)

Skogeiere kan tildeles tilskudd til skogkulturtiltak som ungskogpleie og markberedning.

 

Prosjekter og tiltak prioriteres ut fra lokale målsettinger og strategier. Søknadsskjema finnes på www.fylkesmannen.no/Hedmark/ eller fås ved å ta kontakt med landbrukskontoret.

 

Søknader sendes:

Hedmarken Landbrukskontor, Pb 214, 2336 Stange. Tlf: 62 56 20 00

Ringsaker Landbrukskontor, Pb 14, 2360 Rudshøgda. Tlf 62 33 55 60

 

Søknadsfrist SMIL: 15. april

Søknadsfrist NMSK: Søknader kan leveres fortløpende fram til 20. november