I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 varsles oppstart av detaljreguleringsplanarbeid for Sollivegen 1.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for fortetting og ny konsentrert småhusbebyggelse på eiendommene. Det vil også bli vurdert muligheten for oppføring av lavblokk. Området har boligformål i gjeldende plan, kommunedelplan for Ottestad. Det er vurdert at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning.

Tiltakshaver er Nordbohus Gjøvik AS og utførende konsulent er Feste Kapp AS.

Det bes om at innspill til planarbeidet sendes på e-post til post@stange.kommune.no innen 18. april 2018.  

Planen har planID 326 og vil kunne følges på kommunens PlanDialog.

Sollivegen 1