Hensikten med planen er å legge til rette for å oppføre leilighetsblokk på gbnr. 6/72 på Kjonerud, nord i Stange kommune. Planområdet er på 1,5 daa og grenser til det forskriftsfredede bygget Fysikalsk medisin og rehabilitering. 
Det er Bystad arkitekter som på vegne av Rafhael Daoud har fremmet planforslaget.

Plandokumentene kan lastes ned fra kommunens Plandialog:

Uttalelser til planforslaget kan sendes til Stange kommune, pb 214, 2336 Stange kommune, e-post post@stange.kommune.no eller via kommunens Plandialog innen 26. april 2018. 

Jørgen Jensesveg 5 plankartJørgen Jensensveg 5