I forbindelse med det pågående arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel, har planavdelingen presentert den seneste forskningen om utviklingstrekk, befolkningssammensetning og boligbygging. Presentasjonen ble holdt i Det Faste Planutvalg i februar 2018 og i Formannskapet i april 2018. Presentasjonen diskuterer hvilken grad av arealutnyttelse det er hensiktsmessig å legge opp til i arbeidet med boligutvikling i kommende kommuneplanperiode, sett fra samfunnsutviklingsperspektivet, markedsperspektivet, og fremtidig arealbehov basert på erfart boligbygging. Temaet er spesielt relevant i tettstedene langs IC-strekningen, der Stange kommune har vedtatt satsning i kommuneplanens samfunnsdel.

Presentasjonen inneholder også informasjon om bolyst og attraktivitet, og attraktiv og klimavennlig tettstedsutvikling. Den kan leses her:

Boligvekst og befolkningsvekst - presentasjon i Planutvalget