I forbindelse med bygging av av InterCity Dovrebanen på strekningen Kleverud-Sørli i Stange kommune søker Bane NOR om tillatelse til utslipp av anleggsvann fra anleggsarbeidene til Mjøsa og mudring og utfylling i Mjøsa.

Søknaden gjelder:

  • Mudring og utfylling av steinmasser i Mjøsa (ved Kleverud og Furnesodden), samt etablering av Tangenvika jernbanebru
  • Utslipp av vann fra riggområder og anleggsvann fra dagsone, inkludert verksted og vaskehaller
  • Utslipp av vann fra driving av Hestnestunnelen
  • Utslipp fra anleggsfasen vil i stor grad omfatte tunnelvann (rent lekkasjevann fra tunnelen og produksjonsvann fra borerigg). Tunnelvannet vil kunne inneholde partikler, nitrogen, høy pH, rester fra olje, diesel, evt. tungmetaller og rensemidler fra anleggsmaskiner. Tunnelvannet skal renses før utslipp.

I tillegg vil det være enkelte utslippspunkter i forbindelse med anleggsvann fra dagsonen, som hovedsakelig vil omfatte avrenning av partikler og evt. olje (fra riggområder). Områder for dumping og mudring vil også skape oppvirvling av partikler fra sedimenter, utvasking av skarpkantede partikler fra sprengstein og utvasking av sprengstoffrester (ammonium og nitrat).

Arbeidene med InterCity Dovrebanen Kleverud-Sørli vil pågå i en periode på 5 år, med en forventet anleggsstart sommeren 2019. Tunneldriften er forventet å starte høsten 2019 og ferdigstilles høsten 2022.

Frist for innspill er 15. april 2018.

Les hele saken og gi innspill på Fylkesmannen sin nettside..