Flyfoto Brynsåsen steinbrudd (Foto: Rambøll)

Hamar Pukk og Grus AS har under behandling en søknad om etablering av et inert deponi for utsprengt fjell og mineralske løsmasser med et naturlig innhold av metaller. 

Fylkesmannen har mottatt et brev datert 07.02.18 fra Hamar Pukk og Grus. Dette brevet inkluderer en tilleggssøknad for utvidelse av mottaket på Brynsåsen. De ønsker å behandle og sluttdeponere syredannende masser. Det presiseres i søknaden at de potensielt syredannende massene skal nøytraliseres før deponering. Massene vil derfor defineres som inert avfall i henhold til avfallsforskriftens §9-3. Inert avfall defineres som avfall som ikke gjennomgår noen betydelige fysisk, kjemisk eller biologisk omdanning ved kontakt med andre stoffer. Svovelinnholdet i massene vil nøytraliseres ved å blande finknust kalkstein eller finknust betong med de potensielt syredannende massene. Mer info kan finnes i følgebrev og søknad av 07.02.18, som ligger som vedlegg på denne siden. Søknaden må ses i sammenheng med søknad av 10.01.18.

Dokumenter

Høringsuttalelse gis til Fylkesmannen innen 18. april 2018