Søppel Sørumvegen i Stange. Foto: Morten H. ØstlundTorsdag 08.02.18 fikk kommunen melding om søppel som var blitt dumpet langs Sørumvegen i Stange. Om dette ikke blir ryddet opp i av vedkommende som har dumpet søppelet snarest, kan dette medføre anmeldelse jf. forurensningsloven.

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven) § 28 forbud mot forsøpling.

Ingen må tømme, etterlate, oppbevare eller transportere avfall slik at det kan virke skjemmende eller være til skade eller ulempe for miljøet.

Første ledd er ikke til hinder for at avfall blir tatt hånd om på opplagsplass eller i behandlingsanlegg med tillatelse etter § 29 eller for at avfall blir levert dit.

Den som har overtrådt forbudet i første ledd, skal sørge for nødvendig opprydding.

Søppel  Sørumvegen i Stange. Foto: Morten H. Østlund