Stange stasjon med kornsiloenDetaljreguleringsplanen er en oppfølging av vedtatt kommunedelplan for InterCity Dovrebanen, Sørli-Brumunddal. Kommunedelplan for strekningen Sørli-Åkersvika ble vedtatt i Stange kommune 15.12.2016.

Utbyggingen er en del av InterCity-prosjektet som forutsetter et sammenhengende dobbeltspor mellom Oslo og Lillehammer.

Beskrivelse av tiltaket

Varslingsområdet tilsvarer planområdet i vedtatt kommunedelplan for strekningen Sørli-Åkersvika i Stange kommune.

I detaljreguleringsplanarbeidet vil plassering og utforming av jernbaneanlegget med tilhørende funksjoner bli optimalisert. Reguleringsplanen vil fastsette endelig løsning for tiltaket og gi grunnlag for grunnerverv. Videre vil reguleringsplanen avklare nødvendige forhold som adkomster og vegløsninger, over- og underganger, konstruksjoner m.m. Planen vil fastsette nødvendige krav til utforming og hensyn til omgivelsene, herunder støytiltak og andre miljøtiltak.

Framdrift

  • Varsel om oppstart av planarbeid - Februar 2018
  • Offentlig ettersyn - August-oktober 2019
  • Vedtak reguleringsplan Stange - Desember 2019

Medvirkning

Det avholdes et informasjonsmøte i forbindelse med varsel om oppstart i kommunestyresalen i Stange rådhus torsdag 15. februar 2018 klokken  18:00-20:00.

 

Videre i planprosessen vil det bli invitert til informasjons- og dialogmøter med berørte grunneiere, beboere, skoler og interessegrupper med flere. Møtene vil bli varslet ved brev, gjennom aviser og på nettsiden til Bane NOR.

Dokumenter:

Følg planprosessen på nettsidene til Bane NOR eller på vår sidePlandialog (linken kommer snart på plass). Last ned detaljert varslingsbrev her.....

Innspill 

Eventuelle innspill til oppstart av planarbeidet sendes til:

Merk innspillene med «Sørli – Åkersvika, høringsuttalelser til oppstart reguleringsplan, saksnr. 201801053» 

Frist for innsendelse av merknader er 23.03.2018.

Spørsmål om prosjektet

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til planleggingsleder i Bane NOR: Sverre Setvik, tlf.92287758, epost sesv@banenor.no