Om tjenesten
Kort beskrivelse Dagaktivitetstilbud er et viktig tiltak for hjemmeboende personer med demens/kognitiv svikt. Tilbudet benyttes aktivt som et ledd i å gjøre det mulig å bo lengst mulig i eget hjem og skal bidra til å gi nødvendig bistand til brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne. Tilbudet er beregnet på hjemmeboende, som av helsemessige grunner ikke kan benytte seg av andre aktivitetstilbud i kommunen. Aktivitetstilbudet tilpasses årstid, brukergruppe og individuelle behov for aktivitet. Aktivitetstilbudet ytes på ulike steder i kommunen - se dokument «Organisering av — og innhold i dagaktivitetstilbud for personer med demens/kognitiv svikt» som ligger under overskriften Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende litt lenger ned.


Målet med tjenesten:
Dagaktivitetstilbudet kan ha ulike målsettinger basert på individuelle behov:

- Skal bidra til en meningsfull hverdag for brukerne, med fokus på aktivitet, opplevelse av mestring, trygghet og sosialt samvær. ∙
- Aktivitetene skal stimulere til hverdagsmestring for brukeren, slik at de som ønsker det kan bo hjemme så lenge som mulig.
- Tilbudet kan også bidra til nødvendig avlastning for pårørende som står i en krevende omsorgssituasjon


Kriterier/vilkår Tilbudet er beregnet for innbyggere som: ∙
- Er hjemmeboende i Stange kommune, eller har konkrete planer om å flytte til kommunen. ∙
- Har demens/kognitiv svikt

All tildeling av tjenester blir gjort på bakgrunn av kartlegging av funksjonsnivå (IPLOS), helsetilstand og etter individuell vurdering, hvor søkers ressurser og brukermedvirkning vektlegges

Formålet med dagaktivitetstilbudet for personer med demens/kognitiv svikt er hjelp til egenomsorg, sosial støtte og aktivisering. Tjenesten gis normalt etter helse- og omsorgstjenesteloven (HOL) § 3-2 nr. 6 bokstav b. Tjenesten kan også gis som et avlastningstiltak etter HOL § 3-6, hvis tilbudet først og fremst skal gi avlastning for pårørende.
Gebyrer, avgifter osv
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Relaterte tjenester
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist, fortløpende behandling.
Søknaden sendes til Tjenesteenheten helse og omsorg, postboks 214, 2336 Stange.
Telefon 62 56 20 35
Telefaks 62 56 20 34
Saksbehandlingstid ∙ Saksbehandlingstid etter forvaltningslovens bestemmelser.
∙ Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig.
∙ Når søknad er mottatt vil Tjenesteenheten helse og omsorg ta kontakt for avtale om hjemmebesøk eller samtale
Klagemulighet Informasjon om klageadgang følger vedtaket.
Annen informasjon

​Hva kan du forvente av Tjenesteenheten og tjenesteyter:

∙         Alt personell har taushetsplikt.

∙         Tjenesteyter vil samhandle med deg ved utførelsen av tjenesten og brukermedvirkning vektlegges. ∙         Kommunens verdier åpenhet, trygghet og mangfold skal prege våre tjenester.
 
Forventninger til deg som mottar tjenesten:

·         Tjenesteutøvere kan ikke ta i mot pengebeløp eller gaver

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Tjenesteenheten helse og omsorg
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2018-10-24