Planarbeid Spar OttestadFormålet med planarbeidet er å legge til rette for ny dagligvarebutikk i Ottestad. Planområdet utgjør ca. 6,3 daa, omfatter eiendommene gbnr. 16/459, 16/396 og 16/33. Det ble også varslet oppstart av reguleringsplan for dette området i 2015. Planarbeidet ble den gang ikke videreført og det varsles derfor på nytt med ny planID. 

Planen er vurdert til ikke å utløse krav om konsekvensutredning. 

Frist for å sende innspill til oppstartsvarsel er satt til 25. januar 2018.
Innspill kan sendes til :
Asplan Viak, v/ Olav Schou Knutsen 
Postboks 24, 1300 Sandvika
Eller til olav.schouknutsen@asplanviak.no

Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Asplan Viak, v/Olav Schou Knutsen, tlf: 41799417 eller 91170824, epost: olav.schouknutsen@asplanviak.no

Planen har ID 0417 328 og kan følges på kommunens PlanDialog.