Øyvind EkorholDet er produksjonskjøkkenet, avdelingene på Stange helse- og omsorgssenter og Mjøsanker som samarbeider om dette prosjektet. 

Leder for produksjonskjøkkenet, Øyvind Ekornhol (bildet) kan fortelle at postvertrollen på Stange helse- og omsorgssenter har gått fra å være en langvarig bemanningsutfordring til å bli en gladsak.  «Postvertrollen er bindeleddet mellom produksjonskjøkkenet og avdelingene og er det såreste punktet i vår matproduksjon» forteller Øyvind. Det hjelper ikke hvor gode rutiner og kvalitetssystemer produksjonskjøkkenet har i sin produksjon om det svikter i det siste og avgjørende leddet på avdeling.

Det er ikke slik at tjenesten nødvendigvis er dårlig i dag, men det er noe tilfeldig hva som blir gjort i måltidsituasjonene på den enkelte avdeling. Dette er et område som produksjonskjøkkenet ikke har mulighet til å ivareta på en god nok måte med egne ansatte, og derfor må det tenkes alternativt. Måltidsmiljøet skapes på avdelingene og ikke på kjøkkenet, og det er vktig med personell. 

«Skal vi tro en svensk foreleser på en konferanse jeg var på tidligere i år består måltidsopplevelsen av to hovedelementer, selve maten på tallerken og måltidsmiljøet. Ikke så overraskende i og for seg, men at maten utgjør 30% mens måltidsmiljøet utgjør 70% er mer overraskende for noen» forteller Ekornhol.

Dette fikk kjøkkensjefen til å tenke på muligheter for å løse utfordringen med å skaffe til veie nødvendig personell i måltidsituasjonene. Verken produksjonskjøkkenets ansatte eller avdelingenes ansatte har matservering som sine kjerneoppgaver og oppgaven blir dermed noe tilfeldig organisert.

Samarbeid med Mjøsanker

Mjøsanker as ble kontaktet for å høre om muligheter for praksisplasser med tanke på å bistå med matrelaterte oppgaver og skape et godt miljø rundt måltidene. Både ledere ved Stange helse- og omsorgssenter og  Per Edgar Johansen, næringslivskontakt på Mjøsanker konkluderte med at et slikt samarbeid ville være til stor nytte for begge parter. 

Allerede i januar skal de første praksiskandidatene være på plass på avdeling 4.  Etter hvert vil de andre avdelingene fylles opp med praksisplasser og målet er at innen 1. mai skal helse- og omsorgssenteret ha en velfungerende tjeneste på alle avdelingene. Irene S. Olsen fra Stange helse- og omsorgssenter vil ha en sentral rolle i oppstart og opplæring, og skal sammen med praksisveileder fra Mjøsanker koordinere og organisere dette.

Allerede før jul vil to prakisveiledere fra Mjøsanker være med på avdelingen en dag for å se hvordan hverdagen er, og for å ha tilstrekkelig informasjon til å finne gode kandidater til praksisplassene. Samarbeidet vil evalueres fortløpende og utvikles ved behov, forteller Irene S. Olsen.

Fra 1. mai 2018 skal det være tilsatt en person på Stange helse- og omsorgssenter som vil ha et spesielt ansvar for dette området og koordinere arbeidet og kontakten med Mjøsanker og eventuelt andre tilbydere av slike tjenester. .

matserveringForventninger til prosjektet

  • Produksjonskjøkkenet løser en bemanningsutfordring og kan konsentrere seg om å produsere maten
  • Avdelingene får tilført ressurser til å ivareta måltidsrelaterte oppgaver på en bedre måte enn hva tilfellet er i dag
  • Økt fokus på ernæring og måltidsmiljø på avdelingene
  • Mjøsanker får gode praksisplasser i en ordinær bedrift
  • Stange kommune, med eierinteresser i Mjøsanker as, tar samfunnsansvar ved å tilby praksisplasser.
  • Mulig rekrutteringsvei inn i helse- og omsorg som vil trenge mange hender de neste årene

Dette samarbeidet er helt i tråd med kommunedelplan for helse og omsorg hvor det oppfordres til å tenke nytt og samarbeide med private og frivillige for å løse oppgavene, forteller Irene S. Olsen.