Gata-StarhellingaFormålet med planen er å legge til rette for trafikksikkerhets- og vedlikeholdstiltak langs eksisterende veg. Stange kommune har tidligere varslet oppstart av planarbeid for gang- og sykkelveg fra Gata nord – Filsetvegen. Dette arbeidet tas inn planen som det nå varsles oppstart for, og utarbeides som felles reguleringsplan.

Varslingsbrev

Planavgrensningen kan ses i vår Plandialog

Eventuelle innspill til oppstartsmeldingen sendes til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller til firmapost-ost@vegvesen.no innen 18. desember 2017. 

Spørsmål om prosjektet kan rettes til: 
Planleggingsleder Ole Fossum, tlf. 62553699, eller e-post ole.fossum@vegvesen.no