MorønningenDet er Mjøsplan AS som på vegne av Frode Strandlie og Øyvind Thorsen som har fremmet reguleringsplanforslaget. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for konsentrert boligbebyggelse på Morønningen, gbnr. 316/105 i Romedal. Planen åpner for å bygge 12-16 leiligheter. Planområdet er på ca. 6,6 daa og inkluderer noe vegareal for å vise vegkryss.

Plandokumentene kan lastes ned fra kommunens PlanDialog:

Uttalelser til planforslaget kan sendes til Stange kommune, pb 214, 2336 Stange kommune, e-post post@stange.kommune.no eller via kommunens Plandialog innen 8. januar 2018

Morønningen