Fylkesveg 199 Kirkevegen Planavgrensning fylkesveg 199

Reguleringsplanen skal legge til rette for å etablere ny gang- og sykkelveg langs fv. 199, mellom Såstadvegen og Vestadvegen, i Stange kommune Dvs. ca. 430 meter. 

Planavgrensning (PDF)

Fylkesveg  222 Tangenvegen Planavgrensing fylkesveg 222

Reguleringsplanen skal legge til rette for å etablere ny gang- og sykkelveg langs fv. 222, mellom krysset fv.223, Solheimsgutua, til kryss med fv. 222 til Kristian Fjelds gt., i Stange kommune Dvs. ca. 2,2 km.

Planavgrensning (PDF)

Generelt 

Eventuelle innspill til oppstartsmeldingen sendes til Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010, 2605 Lillehammer eller til firmapost-ost@vegvesen.no innen 23. november 2017. 

Spørsmål om prosjektene kan rettes til: 
Planprosjektleder Frode Bakken, tlf. 95337855, eller e-post frode.bakken@vegvesen.no
Assisterende planprosjektleder Trond Elveos, tlf. 62553805 eller e-post trond.elveos@vegvesen.no