Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) vil i perioden 18.september – 27.oktober 2017 utføre jordsmonnkartlegging på dyrka mark på Hedmarken - Løten. Personell fra instituttet vil i dette tidsrommet gå over innmarka for å kartlegge utbredelse av ulike jordtyper. Dersom avling fortsatt står ute venter de til etter innhøsting.

Dersom det er grunneiere som motsetter seg at feltpersonell går over innmarka i nevnte periode, må disse ta kontakt med landbrukskontoret så fort som mulig.

Bent Roger Hegg - 62 56 24 25