Hovedformålet i planforslaget vil være industri med tilhørende virksomhet. Det planlegges å sikre eksisterende industriområde med rom for fremtidig utvikling og utbygging.Eksisterende boligområder opprettholdes.Tomten er på ca. 36 daa, totalt planområde er på ca. 135 daa. Planområdets omfang utløser krav til konsekvensutredning(KU) etter Forskrift om konsekvensutredning, i plan- og bygningsloven. Forslag til planprogram kan lastes ned her : http://tema.webatlas.no/stange/Planinnsyn?planid=318.

Relevante utredningstema vil være trafi kk, byggehøyde og topografi . Naboer og grunneiere varsles direkte. Merknader og synspunkter som kan ha innvirkning på planarbeidet kan sendes til asasarkitektur as, Grubbegata 14, 0179 Oslo eller direkte til asas@as-as.no innen 24.08.2017.

Tiltakshaver er Felleskjøpet Agri SA