Velkommen til Stange kommune

Stange kommune ligger i hjertet av Hedmark på solsiden av Mjøsa med Hamar som nærmeste by og bare 45 minutters kjøretid til Gardermoen. Stange er en kommune i vekst og har drøyt 20.000 innbyggere.

Reguleringsendring E6 Uthuskrysset

Planutvalget har i møte 06.04.17 vedtatt å legge forslag til reguleringsendring for E6 Uthuskrysset ut til offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-10.

Offentlig ettersyn

Reguleringsendring E6 UthuskryssetSaken ble førstegangsbehandlet av planutvalget i møte 28.03.17, sak 16/17, og det ble vedtatt å sende planen tilbake til forslagsstiller, Nye Veier AS, for ytterligere utredning. Protokoll og saksfremlegg finnes her

Det ble mottatt svarbrev fra Nye Veier AS 04.04.17, og saken ble behandlet på nytt i planutvalgsmøte 06.04.17, sak 21/17. Følgende vedtak ble fattet:

«Nye Veiers svarbrev datert 4.april 2017 tas til orientering

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 vedtar det faste planutvalg at forslag til planendring for E6 Uthuskrysset, legges ut til offentlig ettersyn og sendes berørte parter til uttalelse. Det forutsettes at føringer gitt i saksfremlegg, 0016/17, avklares før sluttbehandling.

Nye Veier svarbrev vedlegges høringsdokumentene.»

Protokoll og saksfremlegg med vedlegg finnes her: 

Uthuskrysset er del av parsellen E6 Kolomoen – Kåterud, og inngår i gjeldende reguleringsplan for denne strekningen, vedtatt i 2012. Strekningen er en del av den porteføljen som Nye veier AS har fått overdratt fra Statens vegvesen og skal ha ansvaret for å bygge ut.

Nye Veier AS har i sine forberedelser for utbygging av E6 nordover fra Kolomoen kommet frem til et ønske om å endre Uthuskrysset og fremmer forslag til planendring for del av parsellen E6 Kolomoen – Kåterud. Planforslaget som nå er utarbeidet legger til rette for mer gjenbruk av eksisterende veg, og gjør at det kan være mulig å få en raskere og mindre ressurskrevende byggefase. Samtidig medfører endringen konsekvenser for landskapsbilde, arealressurser og støy.

Plandokumenter kan ses ved å gå inn på PlanDialog

Uttalelser til planforslaget sendes til Stange kommune, Postboks 214, 2336 Stange, til post@stange.kommune.no eller via kommunens plandialog innen 19. mai 2017

Det blir et åpent informasjonsmøte i Stange rådhus tirsdag 25. april kl. 18:00

Sist endret: 07.04.2017
|
|
|