Vi er veldig fornøyde med at så mange tok turen til Blæstad tirsdag 28.mars for å få med seg informasjonskveld om nytt søknadssystem for produksjonstilskudd. Håper dere hadde utbytte av møte og at dere har litt bedre oversikt over det nye systemet nå!

Presentasjon fra 28.mars 2017 - Nytt søknadssystem produksjonstilskudd 

Her kan dere lese og skrive ut presentasjonen vi hadde, også ligger det noen svar under på spørsmål som vi ikke kunne svare på. Vi har fortsatt ikke fullstendig oversikt, ettersom det ikke har kommet ut så mye informasjon enda. Vi venter på rundskriv og veiledningshefte. Vi oppfordrer alle til å følge med på Landbruksdirektoratet sine hjemmesider for oppdatering og informasjon.

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/

Søknadsfrister

Søknadsskjemaet del 1 åpner 1.mai og søknadsfristen er 15.mai. 16.mai er systemet stengt.
Telledato er 1.mai.

Søknadsskjemaet del 2 åpner 1.oktober og søknadsfristen er 15.oktober. 16.oktober er systemet stengt.
Telledato er 1.oktober.

Husk å være tidlig ute. Når søknaden er levert innen fristen kan du endre den fram til 29.mai/29.oktober.

Hvis du er i tvil eller har spørsmål, ta kontakt med oss! Du kan ringe, sende epost eller komme innom. Hvis du vil ha hjelp til å søke må du huske å ta med bankbrikke så vi får logget inn i Altinn.

Hege: hege.ottinsen@stange.kommune.no - 62 56 24 24

Spørsmål:

1. Opphold i rugeeggproduksjon/konsumeggproduksjon på telledato

I jordbruksavtalen for 2016-2017 står det: "For foretak med konsumeggproduksjon eller rugeeggproduksjon som på registreringsdato har opphold mellom to innsett av høner og som med kontrakt kan dokumentere kjøp av nye høner, beregnes tilskuddet ut fra antall høner oppgitt ved forrige registreringsdato. Oppholdsperioden mellom innsettene kan ikke være lengre enn 12 uker, regnet fra slakting av forrige besetning til nytt kull er 20 uker gamle. For produksjon som omfattes av markedsregulering, kan foretak som slakter ut dyrene før ordinær slakteuke for innsettet, gis tilskudd for en lengre oppholdsperiode enn 12 uker dersom tiltaket gjennføres etter vedtak i Omsetningsrådet".

Derom oppholdet er under 12 uker og dere har kontrakt på nye høner kan dere sette opp samme antall som på forrige telledato.

2. Avløsertilskudd sau

For sau og ammegeit er det antall sauer født foregående år eller tidligere og antall ammegeiter, som foretaket disponerer 1.mai, som legges til grunn for tilskuddsgrunnlaget.

3. Avløsertilskudd slaktegris, griser solgt som livdyr med levendevekt på minst 50 kg, gjess, kalkuner, ender, kyllinger og kalkuner solgt som livdyr, slaktekyllinger

Antall slakta dyr registrert i Leveransedatabasen (registreringer fra slakteriene) og antall solgte livdyr (som kan etterregistreres fram til 10.januar) i løpet av året som legges til grunn.

4. Avløsertilskudd andre dyr

Antall dyr foretaket disponerer på telledatoene 1.mai og 1.oktober.

5. Beitetilskudd

I jordbruksavtalen for 2016-2017 står det: "Antall uker beiteing er det antallet uker hvor hoveddelen av det daglige grvfôrinntaket til dyret skjer ved beiting av utmark eller innmark med tilfredsstillende beitemuligheter. Bare en mindre andel av daglig grovfôrinntak kan være grvfôr som er tilført utenfra eller slått på stedet. For utmarksbeitetilskuddet skal hoveddelen av det daglige grovfôrinntaket skje ved beiting i utmark".

Dyr på beite: Før opp antall dyr som har gått minst 16 uker på utmarksbeite, innmarksbeite og beite på overflatedyrket eller fulldyrket jord

Dyr på utmarksbeite: Vi må komme tilbake til arealkrav på utmarksbeite.
Storfe, hest og geit: før opp antall dyr som har gått minst 5 uker på utmarksbeite. Tilskuddet utmåles på grunnlag av dette.
Sau og lam: før opp antall sau og lam som er sluppet på utmarksbeite og antall sau og lam som er sanket på utmarksbeite - minst 5 uker på utmarksbeite. Tilskuddet utmåles på grunnlag av et veid gjennomsnitt av antall dyr sluppet og sanket. Dyr sluppet teller 70 % og dyr sanket teller 30 %.
 

Eks: et foretak slipper 100 sau og lam på utmarksbeite. Foretaket samler 90 sau og lam som har vært minst 5 uker på utmarksbeite. Med den fastsatte vektingen, vil foretaket få utmarksbeitetilskudd for 97 sauer og lam, se tabell:

 Sluppet på utmarksbeite

Sanket fra utmarksbeite
(minst 5 uker på utmarksbeite)

Tilskuddsgrunnlag
Antall sau og lam10090 
Vekting70 %30 % 
 702797 (70+27)

Beitetilskudd gis for det antall dyr du har disponert som har oppfylt beitekravet. Du trenger ikke å disponere dyrene 1.oktober for å få beitetilskudd for dem.

Sports-/hobbyhester som etter skriftlig avtale beiter på innmark som disponeres av et foretak anses som disponert av foretaket.

Fikk du svar på spørsmålet ditt? Hvis du har flere spørsmål, så ta kontakt! Vi oppdaterer lista ettersom.