Planområdet ligger på eiendommen gnr. 130 bnr. 1, ca. 1,6 km sørvest for Stange kirke i Vestbygda. Planen legger til rette for utvidelse av eksisterende masseuttak på området, da dagens uttak nesten er avsluttet. Utvidelsen er på 17,4 daa. Bruken av massetaket består i å ta ut fjell, fylle tilbake masser og arrondere til dyrket mark på toppen. Reguleringsplanen har krav om istandsetting av massetaket og tilbakeføring til jordbruksarealet etter endt virksomhet.

Planforslaget kan ses ved å gå inn på Plandialog.

Uttalelser til planforslaget sendes til Stange kommune, Postboks 214, 2336 Stange, til post@stange.kommune.no eller via kommunens plandialog innen 24. mars 2017.