Planområdet ligger like sør for tettstedet Bekkelaget/Sandvika, mellom Sandvikavegen (fv 191) og Mjøsa. Området benyttes som friområde, vann- og avløpsanlegg og jordbruksareal. Omkringliggende arealene består hovedsakelig av jordbruksarealer og friområder.

Planen skal legge til rette for etablering av ny pumpestasjon for råvann og nytt vannbehandlingsanlegg. Anleggene skal sikre rent drikkevann til befolkningen i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker.  I tillegg til ny pumpestasjon og nytt vannbehandlingsanlegg skal planen sikre nødvendige rigg- og anleggssoner, mulighet for framtidige utvidelser og midlertidige løsninger for parkering og adkomst.

Planforslaget kan ses ved å gå inn på Plandialog.

Uttalelser til planforslaget sendes til Stange kommune, Postboks 214, 2336 Stange, til post@stange.kommune.no eller via kommunens plandialog innen 24. mars 2017.