Tilskudd til tiltak i beiteområder – søknadsfrist 1.mars 2017

Fylkesmannen i Hedmark forvalter ordningen «Tilskudd til tiltak i beiteområder».
Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark og redusere tap av dyr på utmarksbeite. 
Utmarksbeiting foregår i stor grad i regi av beitelag som organiserer flere beitebrukere innenfor et definert utmarksbeiteområde. Beitelag er en prioritert målgruppe for denne ordningen.

 

Tilskudd kan bevilges til:

Investeringer knyttet til utmarksbeite     
Tilskudd kan bevilges til investeringer i faste installasjoner og annet utstyr knyttet til beitebruk (sperregjerder, sankeanlegg, saltsteinsautomater, elektronisk overvåkningsutstyr m.m.)

Planleggings- og tilretteleggingstiltak
Tilskudd kan bevilges til prosjekter/prosesser for tilrettelegging og effektiv beitebruk (prosjektering av større felles investeringstiltak, nye beitelag/beiteområder, stimulering til økt beitebruk m.m.)

Fylkesmannen vil prioritere fellestiltak, men enkeltbrukere kan også søke.

 

For mer informasjon om ordningen:
https://www.landbruksdirektoratet.no/no/miljo-og-okologisk/tiltak-i-beiteomrader/om-tilskudd-til-tiltak-i-beiteomrader

 

Søknadsfrist er 1.mars 2017.
Søknaden sendes kommunen der tiltaket er planlagt gjennomført. Kommunen videresender søknaden til Fylkesmannen.

Benytt søknadsskjema SLF-431; https://www.landbruksdirektoratet.no/no/dokumenter/skjema?q=431&servicekey=

 

For mer informasjon kontakt:
Jorunn Stubsjøen, tlf. 62 55 12 06 /928 22 707,  fmhejst@fylkesmannen.no