Vurderingen tilsier at det er behov for noe utvidelse av planområdet i vest og sørøst. Utvidelsen er på 228 daa i forhold til tidligere varslet område. Det er foretatt en oppdatering av planprogrammet som følge av utvidelsen, blant annet er barnetråkk tatt med som et utredningstema.I henhold til plan- og bygningslovens (pbl) § 12-8 varsles utvidelse av planområdet for områdeplan for stangebyen. 

Last ned oppdatert planprogram her

Stangebyen - ny planavgrensning

Kart med forslag til planavgrensning. Området med skravur er ny avgrensning. Området uten skravur er avgrensningen som ble varslet i juni 2016. Sentrumsplan for Stangebyen har vært etterlengtet i lang tid fra politikerne i Stange. Det er behov for et oppdatert styringsverktøy som kan stimulere eiendomsbesittere og næringsdrivende til å utvikle de gode tomtepotensialene som finnes i Stangebyen. Sentrumsplanen vil kunne åpne for satsning som skal gi mer folk i gater og på plasser, på kulturarrangementer, på servicetilbud, i forretninger og på toget til og fra Stange stasjon. Mange av disse menneskene vil også kunne bo sentralt i Stangebyen. Dette inngår i knutepunktsatsningen og kommunens satsning på tettstedene langs samferdselsårene, slik det er vedtatt i gjeldene planstrategi. Et av målene for denne satsningen er at Stange kommune skal være enda mer attraktiv og tiltrekke seg mange nye innbyggere.

Den 02.02.2016 ble det lagt fram en stedsanalyse for planutvalget: STANGEBYEN stedsanalyse mulighetsstudie fremtidsscenarier, og det ble vedtatt at denne skulle ligge til grunn for videre planarbeid for Stange sentrum.

Den 03.05.2016 ble det lagt fram forslag til planprogram for sentrumsplan for stangebyen for planutvalget: Forslag til planprogram Sentrumsplan for Stangeby’n, og det ble vedtatt at denne skal legges ut til offentlig ettersyn. I forbindelse med varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planprogrammet er det mottatt 14 innspill og merknader fra private og offentlige myndigheter, der høringsfristen var 15. 08. 2016. Det er ikke nødvendig for høringspartene å levere ny høringsuttalelse nå, dersom man ikke spesielt har kommentarer til utvidelsen av planområdet. Høringsuttalelsene fra tidligere varselfase blir tatt med inn og vurdert i utarbeidelsen av reguleringsplanen.


Forslag til planprogram med endringer: 

Planarbeidet har planID 0417 313 og kan følges på PlanDialog: 

Her finner man aktuelle dokumenter og her kan du gi innspill til sentrumsplanen. Kontaktperson er Marius Hykkerud

Frist for innspill er 25. november 2016 og kan sendes til Stange kommune Postboks 214 2336 Stange. Merk innsendingen med ‘Planarbeid Sentrumsplan for Stangeby’n’.