Utredningen drøfter muligheter for færre skoler i Romedal og Stange krets, og omhandler ikke Ottestad krets. Rådmannen vil komme tilbake med en egen sak knyttet til elevtallsutviklingen i Ottestad. I anbefalingen er fem ulike alternativer drøftet. Vurderingen er gjort med bakgrunn i pedagogiske, økonomiske, organisatoriske og samfunnsmessige konsekvenser.

Følgende anbefaling legges frem:

  • Slå sammen Romedal og Stange ungdomsskoler til en ungdomsskole, lokalisert til Stange.
  • Slå sammen Espa og Tangen barneskoler, lokalisert til Tangen
  • Slå sammen Breidablikk, Solvin og Åsbygda barneskoler, lokalisert til Romedal.

Se høringsdokumentet her

Innspill

Merknader og innspill til rådmannens anbefaling kan sendes til Stange kommune, Postboks 214, 2336 Stange eller på epost til post@stange.kommune.no. Merk innspill med 14/1617 – Framtidig skolestruktur.

Eventuelle spørsmål kan rettes til kommunalsjef for oppvekst, Liv Ingrid Vasaasen, på epost: Liv.Ingrid.Vasaasen@stange.kommune.no

Frist for å sende inn merknader er 10.februar 2017.

Prosessen

Utredningsarbeidet om framtidig skolestruktur i Stange kommune ble igangsatt av kommunestyret (budsjettbehandlingen) vinteren 2012.

Fase 1: Utredning og anbefaling fra Telemarksforskning, se rapport Skolestruktur i Stange kommune. 

Fase 2: En politisk arbeidsgruppe og et arbeidsutvalg ble nedsatt og det ble gjennomført kretsvise folkemøter for å legge til rette for medvirkning fra foreldre, elever og øvrige aktører i skolekretsene.

Fase 3 (nåværende fase): Høringsdokument med rådmannens anbefalinger. Høringsdokumentet drøfter fem ulike alternativer til dagens skolestruktur og gir en anbefaling til framtidig skolestruktur i Stange. Dokumentet offentliggjøres 1.november med høringsfrist 10.februar 2017.

Dialogmøter

I løpet av fase 3 vil det politiske arbeidsutvalget gjennomføre kretsvise dialogmøter. Disse møtene vil bli avholdt i januar 2017, mer informasjon om tid og sted kommer så fort det er avklart.

Saken avsluttes gjennom politisk behandling, hvor rådmannens endelige innstilling og innkomne høringsuttalelser legges frem.