I Stangehjelpa møter du mange forskjellige faggrupper, men vi jobber ut fra en "flat struktur" - dvs at vi ikke har et typisk profejonshierarki. Det er den kompetanse og ferdigheter den enkelte medarbeider har som avgjør hvilke oppgaver og ansvarsområder han eller hun har. Forskning viser dessuten at effekt av terapi ikke er avhengig av profesjon, type utdannelse eller bestemt metodikk, men har mer å gjøre med selve relasjonen.

 

 

Birgit Valla
Avdelingsleder og psykologspesialist
 

Jeg er lederen og har oversikt over det meste. Det er min oppgave å sørge for at Stangehjelpa holder en høy standard og at vi gjør noe som er nyttig for innbyggerne i Stange. Jeg veileder mange av de som jobber i Stangehjelpa, og står bak dem slik at de som kontakter oss får best mulig hjelp. Hvis du ønsker å gi en tilbakemelding på det arbeidet vi gjør så ta kontakt med meg!

Are Stenfeldt-Nilsen
Erfaringskonsulent

Jeg jobber med litt forskjellig i Stangehjelpa, men først og fremst er jeg opptatt av å fremme utvikling og endring. Erfaringsmessig ligger løsninger på et annet nivå og sted enn man først skulle tro. Min hovedoppgave er å bidra til identifikasjon av forskjellige prosesser som utspiller seg, og forsøke å si noe om hva disse representerer. Dette snakker jeg med Birgit og andre om - både i og utenfor Stangehjelpa.

Jeg har ansvar for å utvikle websiden.

Ingunn Nøkleholm
Psykisk helsearbeider

Jeg har ansvar for hjertelig velkommenvakta og er for mange den første de møter når de tar kontakt med Stangehjelpa. Jeg er en rolig person som er opptatt av oppmerksomt nærvær og indre prosesser. Jeg kan gi råd på telefon og korte samtaler hvis man stikker innom våre lokaler. Jeg jobber 50% og deler denne oppgaven med noen av de andre ansatte i Stangehjelpa.

 

 


Førskole


Stine Lauritzen
Fagleder Førskole
Sosionom og familieterapeut
 

Jeg har ansvar for arbeidet med førskolebarna i Stangehjelpa. Jeg er mye rundt i barnehagene i Stange, og snakker med personalet og foreldrene om hva barn trenger for å få en god oppvekst. Jeg er opptatt av at barn må aksepteres i all sin forskjellighet, og kan kartlegge barn temperament hvis det er behov for det. Jeg holder foreldrekurs basert på trygghetssirkelen og kan komme og snakke med foreldre på foreldremøter.

Mette K. Fuglerud
Barnevernpedagog.
 

Jeg arbeider mest med førskolebarna og deres foreldre. Jeg er opptatt av å skape tillitt hos familier og tror gode relasjoner er en forutsetning for å kunne hjelpe. Jeg snakker mye med foreldre som sliter psykisk for sammen å komme frem til løsninger. Jeg holder foreldrekurs basert på trygghetssirkelen.

Marie K. Gjersheim
Psykolog
 

Jeg arbeider med førskolebarn og deres foreldre, og har mye fokus på samspill. I tillegg snakker jeg med foreldrene som sliter med egne vanskelige tanker og følelser. Jeg er en av kursholderne på foreldrekursene våre. Jeg er ansvarlig for arbeidet med flyktninger i Stangehjelpa som trenger psykologisk bistand. Jeg ønsker å hjelpe folk til å finne sine egne veier ut av vanskeligheter og gi håp og tro på at man kan få det bedre.

Kari T. Riberg
Barnepleier
 

Jeg har mye kunnskap om barseltid og spedbarns behov. Jeg jobber til daglig på helsestasjonen hvor jeg driver barselgrupper og hjelper med veiing og måling. Jeg er også ammeveileder. I Stangehjelpa stiller jeg opp for småbarnsforeldre som trenger ekstra råd og hjelp. Jeg er en praktiker som tar i et tak når det trengs!


Barn og ungdom

Bjørnar Fauske Bye
Fagleder Barn- og unge
Psykolog
 

Jeg har ansvar for arbeidet med barn og ungdom, og leder mange av prosjektene vi har i barne- og ungdomsteamet. Jeg hjelper både barn, foreldre, lærere og andre som kan bidra til at barn i Stange ikke skal føle seg alene. Jeg ønsker at barn i Stange skal vokse opp med en visshet: Jeg er god nok! Jeg snakker også på foreldremøter eller i personalgrupper på skoler.

Kari Anne Strøm Haraldstad
Helsesøster
 

Jeg har samtaler med både barn, ungdom og foreldre. Sunne relasjoner ivaretar både barn og voksne på en god måte, og jeg jobber mye med å styrke foreldrene i troen på egne ressurser og muligheter. Jeg er opptatt av hvordan barn og unge skal få en god selvfølelse og hvordan de skal lære å ta ansvar for seg selv. Jeg jobber også som skolehelsesøster i kommunen.

Miriam Schytte
Pedagog
 

I Stangehjelpa har jeg samtaler med barn, ungdom og familier. Jeg jobber også ut mot skolene i kommunen, og er spesielt engasjert i det rusforebyggende arbeidet. I mitt arbeid er jeg opptatt av at alle er forskjellige, men også at alle har ressurser og muligheter. Ved å ta disse i bruk kan alle få til endring!

Randi Sand Skjærbekk
Psykisk helsearbeider

Jeg har samtaler med ungdom og deres foreldre med utgangspunkt i hva de ønsker hjelp til. Jeg arbeider spesielt med aldersgruppen 15-25 år og bidrar til at ungdom finner sin vei i livet og ikke faller utenfor.

Pia Marie Solberg
Psykolog
 

Jeg jobber på transittmottaket for enslige mindreårige flykninger og har mitt kontor der. Jeg bidrar også på kommunens ordinære mottak. Min jobb er å bidra til at ungdommene får en så god start i Norge som mulig.

Forebygging voksne

Lotta Sjåfjell
Fagleder Forebygging voksne
Psykolog og stedfortredende leder
 

Det er viktig for meg at folk opplever at det vi gjør sammen nytter! Jeg ønsker at folk skal kunne gi meg tilbakemeldinger slik at vi sammen kan skreddersy den hjelpen de trenger. Og at de selv skal få til den endringen de ønsker i sine liv. Jeg har mest samtaler med voksne, men jobber også litt med ungdom og familier. Når Birgit er borte er det jeg som er lederen.

Marianne Furuli
Psykisk helsearbeider
 

Jeg tilbyr psykisk helsehjelp til personer som sliter med ulike psykisk helseplager. I tillegg er jeg kursleder på ulike mestringskurs deriblant Angstmestringskurs, KID-kurs (Kurs i mestring av depresjon) og KIB-kurs (Kurs i mestring av belastning). Jeg er opptatt av hvordan tankene vi har påvirker våre holdninger, følelser og handlingsmønstre.
Marianne Engen
Psykisk helsearbeider


Jeg arbeider mest med mennesker som opplever å være i krise. Jeg samarbeider tett med DPS Ambulant Akuttenhet og vi har som mål å gi god og helhetlig oppfølging gjennom kriseforløpet.  I tillegg jobber jeg med ulik problematikk der det er kortere kontakt. Jeg tror på at vi i samarbeid kan finne muligheter og løsninger og ønsker å bidra til at mennesker finner styrke og tro på å mestre egen hverdag..

Solveig Bækkevold
Psykisk helsearbeider
 

Jeg er veldig glad i jobben min fordi jeg får jobbe med mennesker. Jeg tror alle kan få til en endring i livet sitt, og jeg ønsker å bidra med å veilede, oppmuntre og støtte endring hos hver enkelt. Dette gjør jeg gjennom samtaler enten på kontoret eller hjemme hos folk. Jeg holder også mestringskurs for grupper. Jeg har ansvar for det kommunale kriseteamet og bistår ved psykososiale kriser og ulykker.

Lene Eldøen
Psykisk helsearbeider
 

Jeg har samtaler med voksne som strever psykisk, både kortvarig og over tid hvis det er nyttig. Jeg har videreutdanning i kognitiv terapi og i psykisk stress og krisebearbeidelse, Jeg har også samtaler med mennesker i akutt krise. Jeg håper mitt bidrag i tjenesten kan være med å styrke den enkelte i å håndtere sine utfordringer på en god måte.


Aktivitet og bistand
 

Reidar Thorsrud
Fagleder Aktivitet og Bistand
Psykiatrisk sykepleier
 

Jeg har samtaler med mennesker som har ulike psykiske helseplager. Jeg holder angstmestringskurs for mennesker med lettere til moderate angstplager. Jeg er også opptatt av hvordan fysisk aktivitet virker inn på den psykiske helsen. I den forbindelse er jeg delaktig i ulike treningstilbudet avdelingen har i samarbeid med Stangehallen. I sommerhalvåret har jeg ansvar for ei gågruppe.

Marit Strømstad
Psykiatrisk sykepleier
 

Jeg jobber i hovedsak med voksne og som har behov for tjenester over en lengre periode. Jeg kan en del om Individuell plan ( IP) og er koordinator for noen av de som har langvarige og koordinerte tjenester. Jeg holder også kurs i depresjonsmestring ( KID). Kursene har fokus på  mestringsstrategier og at endring alltid er mulig.I mitt arbeid ønsker jeg å legge til rette for et godt samarbeid med pasient, og å skape en god relasjon, da jeg tror dette er vesentlige faktorer for å kunne nå de mål som blir satt i behandlingen.
Liv Kirsti Bjørnstad
Psykisk helsearbeider

Jeg jobber mest med samtaler. Jeg har erfaring med IP som verktøy og som koordinator for ansvarsgrupper. Jeg er opptatt av systemisk- og dialogisk tenkning, og kan ha fokus på både selvopplevelse og relasjoner i samtalene ut i fra hva som passer dem jeg snakker med.
Jeg kan også noe om kognitiv terapi.
Jeg tror vi som mennesker endrer oss hele livet, men at det noen ganger kan være viktig å ta grep i eget liv for å gjøre endringer til det bedre. Endring kan skje som ved en aha- opplevelse eller via en lengre prosess, eks. en bedringsprosess.  Jeg håper jeg kan være en samarbeidspartner i denne sammenheng.

Bjørn Granli
Miljøarbeider
 

Jeg jobber mest med de som trenger oppfølging over tid. For å kunne lykkes i arbeidet mitt, er jeg opptatt av skape god relasjon og se muligheter, for å få til et godt samarbeid. Jeg jobber også med grupper, fysisk aktivitet og sykkelverkstedet. Tilbudene går igjennom hele året, noe som skaper stabilitet og forutsigbare opplegg. Jeg er også opptatt av at gruppene har fokus på sosial aktivitet og mestring, for å forebygge og øket selvbilde hos hver enkel.

Heidi Gjerstad
Miljøarbeider
 

Jeg jobber med voksne som har psykiske problemer eller et rus problem. Jeg har både individuelle samtaler på kontoret eller er på hjemmebesøk. Det er varierende oppgaver folk ønsker hjelp til. Jeg er med som en støttespiller i alt fra sosial trening til samarbeid med Nav og spesialisthelsetjenesten. Jeg har også fokus på viktigheten av at en som sliter med rus blir respektert på en ålreit måte. Jeg tenker at min oppgave er å hjelpe folk til å se sine egenskaper og ressurser for deretter å bedre kunne mestre livet sitt.


Rus og avhengighet

Thomas Kulbrandstad
Fagleder Rus og avhengighet
Sosionom og tømrer
 

Jeg er fagleder for rusteamet i avdelingen. Jeg har ansvar for at Stangehjelpa har et godt tilbud til personer berørt av rusproblemer. Slike problemer kan ramme oss alle, men kan noen ganger virke håpløst å gjøre noe med. Men gi ikke opp! Hjelp finnes og det er mange som kommer seg ut av problemet. Har du eller noen av dine problemer med alkohol eller andre rusmidler, ta kontakt med oss!

Tom Kristiansen
Miljøarbeider
 

Jeg jobber mest med rusproblematikk. Det er viktig å kunne utgjøre en forskjell i hverdagen, alle har noe positivt å bygge videre på. Jeg er mest ute blant folk, på hjemmebesøk, følge til avtaler og aktiviteter. Jeg synes jeg har verdens beste jobb! 

Knut Nilsen
Miljøarbeider
 

Jeg jobber med rus og psykiske problemer.Jeg har tett samarbeid med de øvrige i hjelpeapperatet og hjelper til med å tilrettelegge dagliglivet for folk som trenger hjelp fra oss.

Tove Mette Lystad Granli
Miljøarbeider
 

Jeg jobber 50% i Stangehjelpa og 50% i Arbeidstreningsgruppen(NAV Stange). I Stangehjelpa jobber jeg i rusteamet, med mennesker som er i aktiv rus og som sliter med sin psykisk helse (ROP) I Arbeidstreningsgruppen  jobber  jeg med ungdommer som har avsluttet skolegangen, som ikke har noen aktiviteter i hverdagen for å få dem ut i aktivitet igjen. Å ha en god relasjon er en forutsettnign for å kunne hjelpe.  Jeg legger stor vekt på brukermedvirkning, at brukerne har aktiviteter og kan mestre sin hverdag på best mulig måte.

Rita Oja
Psykisk helsearbeider
 

Jeg har videreutdanning i psykisk helsearbeid og i rus og avhengighet. Jeg har erfaring fra både fysisk og psykisk helsearbeid. Nå jobber jeg med et boligsosialt oppfølgingsprosjekt for personer med samtidige rus og psykiske utfordringer. Vi bistår brukere i målgruppa med å skaffe seg en hensiktsmessig bolig og tilbyr tett, individuell oppfølging i en periode. Det å komme i gang med aktivitet, utdanning og/eller arbeid er også sentralt for arbeidet i prosjektet. I jobben min er jeg opptatt av å styrke brukerens ressurser og at brukeren kan finne sin egen vei til endring og bedre helse.

Sunniva Skar Tangen
Sosionom
 

Jeg er opptatt av å møte hver enkelt bruker med respekt og annerkjennelse. Jeg tror at hver enkelt av oss er ekspert på eget liv. Vi som hjelpere skal bidra til at våre brukere kan finne frem til ressursene i seg selv og gjøre de endringene som skal til for å få det livet de ønsker.
Morten Brodahl
Medarbeider med brukererfaring

Jeg jobber med voksne som har rus og/eller psykiske problemer. Jeg tenker det er viktig at vi som hjelpere skal bidra til at våre brukere kan finne frem til egne ressurser i eget liv.


Eldre

Line Lysbakken
Fagleder Eldre
Eldrepsykolog, psykologspesialist                                                                                                                

Alderdommen er en av livets viktigste faser, og en normalfase i livet. Jeg ønsker å bidra til at synet på aldring og eldre får økt status og respekt for den verdien som ligger i et levd liv. Vi blir ikke en annen person som eldre, selv om eldrefasen kan by på nye utfordringer av både sosial og helsemessig art.  Vi har de samme grunnleggende psykologiske behov for tilknytning, mening, anerkjennelse og verdi.  Jeg ser det som viktig å vektlegge den enkeltes ressurser og de muligheter som også denne fasen av livet gir. Min erfaring er at det alltid er mulig å finne løsninger som gjør at man kan få flere, gode, eldre år.


Stangehjelpa aktivitetshus
 

Hege Kvisgaard
Fagleder Stangehjelpa Aktivitetshus
Psykisk helsearbeider
 

Jeg arbeider ved Stangehjelpa aktivitetshus. Det er et lavterskel tilbud til mennesker med psykiske helseproblemer. Det er en møteplass for dem som ønsker sosialt samvær, fysisk aktivitet, hobbyaktiviteter og kulturelle opplevelser i et fellesskap.

Knut Østerhagen
Sykkelreperatør og miljøarbeider

Jeg har, sammen med Bjørn, ansvar for sykkelverkstedet. Jeg bidrar også på aktivitetshuset med store og små oppgaver.

Rita Elisenberg
Aktivitør

Som aktivitør ved Stangehjelpa aktivitetshus vil jeg oppmuntre og inspirere brukerne, slik at dem får lyst til å bli med på forskjellige hobbyaktiviteter. Alt legges opp på en enkel måte, slik at alle skal kunne delta, og føle mestring.  Trivsel og glede er alltid hovedfokuset.


Studenter

Selma Oppebøen Nilsen
Psykologstudent

Jeg studerer psykologi ved universitetet i Aarhus og har praksis i Stangehjelpa frem til 17. juni 2016. Hovedsaklig kommer jeg til å jobbe i "Barn og unge"-teamet.


Assosierte medlemmer
 

Ellen Velema
Fysioterapeut og gestaltveileder
 

Jeg er ansatt i fysioterapitjenesten med ansvarsområde psykisk helse og friskliv. Jeg har videreutdanning i traumepsykologi RITS og er med i det psykososiale kriseteamet. Jeg har et godt samarbeid med Stangehjelpa. Jeg jobber med hvordan kropp og sinn henger sammen. At en for eksempel kan få til mer ro i hodet gjennom enkle øvelser.  Jeg jobber både med individuell oppfølging og kurs. Jeg er opptatt av at alle jobber ut fra egne forutseninger og finner sine egne løsninger.