Sønderhagen

Detaljregulering for Sønderhagen felt B2, B3 og B4, ble vedtatt i kommunestyret i møte den  27.04.2016, sak 25/16.

Vedtaket kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage må fremsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning for ubebygd grunn må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15.2 og 15.3. Se plandialog for Sønderhagen

Øvrehagen

Detaljregulering for Øvrehagen, gnr. 210, bnr. 6, ble vedtatt i kommunestyret i møte den  27.04.2016, sak 24/16.

Vedtaket kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage må fremsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 3 uker.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning for ubebygd grunn må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15.2 og 15.3. Se plandialog for Øvrehagen