Stange kommune ønsker å bruke fosterhjem som omsorgsbaser for de yngste. De fleste barna som trenger fosterhjem nå, er gutter mellom 11 og 14 år fra Afghanistan, Eritrea og Syria. Barna har flyktet fra krig og uroligheter. De har ofte reist fra hjemlandet med søsken, eller blitt sendt på flukt med voksne som ikke er foreldrene deres.

Noen barn har levd i en utrygg og lite stabil omsorgssituasjon i flere år, både i og utenfor nær familie, mens andre kommer fra familier som har gitt dem god omsorg. Barna har ulik skolebakgrunn og varierende skrive- og leseferdigheter.

Felles for barna som kommer alene er at de har ønsker og håp om en bedre fremtid, med skole, utdanning og jobb. Fosterforeldre kan bidra til dette og bety en viktig forskjell. 
Stange kommune ønsker å komme raskt i gang med rekruttering av fosterhjem til barna som kommer. 

Per B. Kristensen og Thilla Marie Lerberg

Stange kommune trenger trygge familier som:

  • kan forholde seg til begrenset informasjon om barnets fortid og historie, og kunne håndtere barn i krise.
  • som kan gi tydelige rammer og grenser, men likevel være romslig og møte barnet på barnets nivå.
  • kan tilegne seg kunnskap om barnets kultur, religion og tradisjoner, og respektere og bistå barnet i dets sosiale utvikling.

Det kreves at fosterhjem har god vandel, interesse og overskudd til å gi barn et trygt og godt hjem, stabil livssituasjon, alminnelig god helse, gode samarbeidsevner, økonomi, bolig og sosialt nettverk som gir barn rom for livsutfoldelse.

Aktuelle familier får opplæring. Fosterhjem får godtgjøring og utgiftsdekning etter fastsatte satser.

Stange kommune har ansvaret for at fosterhjemmet får nødvendig råd og veiledning i forbindelse med plasseringen av det enkelte barn og så lenge plasseringen varer. Veiledning gis i gruppe og individuelt for hver familie. Stange kommune har ansvar for å hjelpe og støtte det enkelte barn og for å iverksette nødvendige tiltak.  

Det vil bli holdt et informasjonsmøte om fosterhjem for enslige mindreårige i Stange bibliotek etter påske. Mer info om dette kommer.

Informasjonsmøte

Barneverntjenesten inviterer til informasjonsmøte torsdag 7. april kl. 18.00 i Stange rådhus. Her orienterer vi om hvem disse barna er, hva som forventes av et fosterhjem og hva kommunen bidrar med. Alle som ønsker å bli fosterhjem får opplæring.

Har du behov for mer informasjon/spørsmål i forkant av møtet ta kontakt med Per B. Kristensen i barneverntjenesten
på telefon 416 59 369.

Familier med vilje og overskudd til å yte en innsats for barn som trenger det, kan henvende seg til ved Elisabeth Sandnes eller Per B. Kristensen.