Vi ønsker å informere deg som innbygger i Stange kommune om hva du kan forvente av oss, og hva vi forventer av deg!

Brøytebil

Vi forventer av deg:

At du som trafikant er forberedt på føreforholdene, enten du går, sykler eller kjører.

 • Dette innebærer at du bruker vinterdekk og ellers oppfyller lovens krav til tilstrekkelig veggrep.
 • At du parkerer slik at brøytebilen kommer frem.
 • At du er forberedt på at snø fra kommunale veger må brøytes ut mot grøft/privat areal, herunder avkjørsler.
 • At du selv rydder inngangen mot egen eiendom. 
 • At snø fra egen eiendom ikke måkes ut i vegen
 • At du har forståelse for at værforholdene av og til kan gjøre det vanskelig å innfri forventningene til oss.

Hva kan du forvente av oss?

Kommunale veger

 • Snømengde før brøyting igangsettes skal være mellom 10 og 12 cm på kommunale veger.
 • Snør det og værmeldingen tyder på at snøværet vil fortsette, skal igangsetting skje når dybden er mellom 8 og 10 cm.
 • Utbrøyting og rydding av møteplasser og busslommer skal så vidt skje parallelt med brøytingen av selve vegbanen.

Gangveger og fortau

 • Gangveger og fortau skal brøytes ved 8 cm snødybde.
 • Gangveger og fortau som leder til barnehager, skoler, samt bo og servicesentre skal prioriteres ved snøfall.

Vi skal ikke brøyte i tidsrommet:

 • 22.00 - 04.00 om natten før hverdag.
 • 22.00 - 09.00 om natten før helligdag.

Unntak er ved store snømengder (>15cm) hvor vi brøyter hele døgnet.
Partier med is strøes ved behov. Vegene strøs med sand etter oppsatte ruter, det kan derfor ta noe tid før den enkelte veg er strødd.

Oppussing av kryss og rydding i full vegbredde skal være avsluttet innen kl 15.00 alle dager.

Vi brøyter kommunale veger. Det er en lang rekke private -fylkeskommunale veger i Stange kommune. Hvis du er usikker på om det er kommunen som har brøyteansvaret på din veg, er du velkommen til å ta kontakt med Kommunalteknikk

Vedlikehold ansvaret for fylkeskommunale veger forvaltes av Statens vegvesen.