På denne siden vil vi forklare en del sentrale begreper, og gjøre rede for ansvarsfordeling når det gjelder flyktninger og asylsøkere. Vi vil holde siden fortløpende oppdatert om flyktningsituasjonen i Stange.

Asylsøkere

En person kalles asylsøker når han eller hun har søkt om beskyttelse i Norge, og ikke har fått søknaden sin endelig avgjort. Når asylsøkere har fått endelig svar på søknadene sine, kalles de ikke lenger asylsøkere. Hvis de får positivt svar på søknaden, får de oppholdstillatelse som flyktning eller på humanitært grunnlag. Hvis de får endelig avslag på søknaden, må de reise ut av Norge.

Se illustrasjon over asylsøker prosessen (kilde: UDI)

Flyktninger

En flyktning er en person som fyller kravene til å få beskyttelse i Norge.

Kommunens ansvar

Drift av asylmottak er et statlig ansvar. Kommunene kan ikke påvirke hvorvidt det skal etableres mottak i kommunen, men de må iverksette en rekke tjenester som vertskommune. Kommunene er ansvarlig for helse- og omsorgstilbudet til alle sine innbyggere og ved nye asylmottak betyr det at vertskommunen må stille med undervisning, barnehagetilbud, helsetilbud, tolk og barnevern.

I Stange får enslige mindreårige sin undervisning i mottaksklasser ved Stange barneskole og Stange ungdomsskole. Helsesøster, sykepleier, lege og psykolog er tilknyttet mottakene og omsorgssentrene.

I Stange kommune har vi per 27.11.15 følgende asylmottak:

Åkershagan transittmottak for enslige mindreårige ble åpnet i august 2015. Mottaket har plass til 80 beboere. Transittmottak er et mottak der asylsøkere bor til de har gjennomført asylintervjuet sitt.

Stange mottakssenter for enslige mindreårige er et ordinært mottak som ble åpnet oktober 2013. Mottaket ligger på Åkershagan og har 45 beboere. Ordinære mottak er mottak asylsøkere flyttes til etter asylintervju hos UDI. Asylsøkere bor i ordinære mottak mens søknaden deres blir behandlet.

Stange omsorgssenter har plass til 6 barn. Omsorgssenteret er for enslige mindreårige under 15 år og det er Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) som har ansvaret.

Omsorgssenter Lekvollhagan driftes av Oppfølgingsenheten Frisk med plass til 8 enslige mindreårige asylsøkere under 15 år. Barne-, ungdoms- og familieetaten (Bufetat) har ansvaret.

Bosetting

Kommunene får anmodninger fra IMDi om å bosette flyktninger. Det er frivillig for kommunen å bosette, og antallet bestemmes av kommunestyret. I Stange er det flyktningtjenesten som har ansvar for å koordinere bosetting, kvalifisering og integrering av flyktninger.

I juni 2015 vedtok kommunestyret i Stange å øke bosettingsplasser fra 40 til 45 personer pr. år for 2015 og 2016. Kommunen mottok i november 2015 ny anmodning fra IMDi om å øke antallet bosettinger til 70 for 2016. Saken skal til politisk behandling.

 

For mer informasjon

UDI om flyktningsituasjonen: http://www.udi.no/asylmottak/oversikt-informasjon-om-asylsokere-som-kommer-til-norge/

Bufdir informasjon om mindreårige asylsøkere og flyktninger http://www.bufdir.no/Barnevern/enslige_mindrearige_asylsokere_og_flyktninger/

IMDi informasjon om bosetting av flyktninger http://www.imdi.no/planlegging-og-bosetting/