Som nydyrking regnes fulldyrking og overflatedyrking av udyrka mark eller gjennoppdyrking av jordbruksareal som har ligget brakk i over 30 år. Opparbeiding av overflatedyrka mark til fulldyrka mark blir ikke regna som nydyrking.

Dersom du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksformål må du søke kommunen om godkjenning. Det er ingen nedre grense for hvor lite areal som må omsøkes.

Les mer om nydyrking og finn søknadsskjema på Landbruksdirektoratets hjemmeside.