Som nydyrking regnes fulldyrking og overflatedyrking av udyrka mark eller gjennoppdyrking av jordbruksareal som har ligget brakk i over 30 år. Opparbeiding av overflatedyrka mark til fulldyrka mark blir ikke regna som nydyrking.

Dersom du ønsker å dyrke nye areal til jordbruksformål må du søke kommunen om godkjenning.

Les mer om nydyrking hos landbruksdirektoratet og finn søknadsskjema her: