Foreldrebetalingen er også begrenset av maksimalprisen, som fra 1.mai 2015 er 2 580 kroner per måned. Betaling for kost kommer i tillegg.

Frist for hovedbehandling av søknad om redusert betaling er 1.juni for kommende barnehageår. For supplerende opptak er fristen 2 uker etter opptak av plass i barnehage. Søknader mottatt etter disse frister får virkning fra den 1. i påfølgende måned forutsatt at søknaden er poststemplet senest den 1. i måneden.  Inntil søknad- og inntektsdokumentasjon foreligger, vil foreldrebetalingen forbli uendret. 

Ved søknad om redusert foreldrebataling skal skjema «Søknad om redusert betaling i barnehage» benyttes.

Dokumentasjon

Husholdningens siste års selvangivelser skal legges ved søknaden. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig kapital- og personinntekter, er søker pliktig å opplyse om det ved søknad. Dersom det ikke kan legges frem selvangivelse eller ved vesentlige endringer fra selvangivelsen, skal søker legge frem annen dokumentasjon for inntekt. Som en husholdning regnes ektefeller, registrerte partnere og samboere. 

Som hovedregel skal søknaden vare for ett barnehageår.

Det er kommunen hvor barnet er folkeregistrert som skal behandle søknaden om reduksjon. 

Klage

Vedtak om fastsettelse av foreldrebetaling for det enkelte barn kan påklages til Klagenemnda i kommunen.

Søskenmoderasjon

Søskenmoderasjon i kommunale- og private barnehager er som følger: For barn nr.2 (nest eldst) gis det en reduksjon på 30%. For barn nr. 3, 4 osv gis det en reduksjon på 50%. Søskenmoderasjon gjøres gjeldende uavhengig av om barna går i ulike barnehager.

Søknadsskjema klikk her.....