Fra 01.01.2015 trår ny forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i kraft. Som selvstendig næringsdrivende har du plikt til å sette deg inn i regelverket. Det kan få store konsekvenser for utmåling av produksjonstilskudd dersom regelverket blir brutt. Vi vil derfor sterkt oppfordre alle som søker produksjonstilskudd til å lese Forskrift om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket, 19.desember 2014 nr. 1817! Det samme gjelder rundskriv 2014/29 som er Kommentarer til reglene om produksjonstilskudd og avløsertilskudd i jordbruket. Her står det mer rundt hver paragraf i forskriften og hvordan disse skal tolkes.

I dette brevet vil vi gjøre et lite utplukk av det som er viktigst i de nye forskriftene:

Krav til vanlig jordbruksproduksjon

For å motta tilskudd etter forskriften må søker drive reell jordbruksproduksjon. Produksjonen må ha et næringsmessig preg. Den enkelte produksjon må holdes opp mot en standard knyttet til god agronomisk praksis og god dyrevelferd.

 • Storfe
  • Avdrått: Det må være en viss avdrått for å kunne gi tilskudd. For melkeku må melkeleveransen ligge på minst halvparten av gjennomsnittsavdrått per årsku på landsbasis for å kunne karakteriseres som ”vanlig”. I dag ligger årlig gjennomsnittsavdrått per årsku på ca. 7 200 liter på landsbasis. Hvis produksjonen drives økologisk eller det brukes gamle raser skal avdråtten vurderes ut fra gjennomsnittet for den aktuelle produksjonen. For lokalforedlingsforetak vil det vurderes om foretaket oppnår en merinntekt av melken selv om omregnet melkemengde ikke oppfyller minstekravet.
  • Melkeku/ammeku: Alle kyr som leverer melk, uansett mengde, faller inn under definisjonen melkeku i jordbruksavtalen. Kyr som evt. brukes som både ammeku og melkeku skal dermed føres under øvrig storfe dersom de ikke føres opp som melkeku.
  • Kalvingskrav: Det er nå krav om at melkeku og ammeku skal ha kalvet i løpet av de siste 15 måneder.
 • Melkegeit
  • Også for geitmelkproduksjon er det krav om minsteleveranse for å kunne gi tilskudd. Melkeleveranse må ligge på minst halvparten av gjennomsnittsavdrått per årsgeit. Landsgjennomsnittet fra TINE var på 729 kilo melk per årsgeit.
 • Sau
  • For sau kreves en viss avdrått for å være tilskuddsberettiget. Det kreves at besetningen har en reproduksjonsgrad som ikke ligger vesentlig under landsgjennomsnittet for rasen. Slaktevekt på lam må også vurderes i forhold til det som er vanlig for rasen (bør være over 70 % av gjennomsnitt for rasen) (Animalia 2014; middel slaktevekt Østlandet 20,95 kg).

 

 

Driftsfelleskap – mulig å få beregnet tilskudd samlet

I den nye forskriften er det åpnet for at foretak som er i driftsfelleskap kan få tilskudd beregnet ut fra det samlede dyretall og areal som disponeres innefor driftsfellesskapet. Foretakene i driftsfelleskap kan velge å søke hver for seg, samlet gjennom et av foretakene eller gjennom et nytt felles foretak. Du må i alle tilfeller opplyse om driftsfelleskap i søknaden

Dersom du er i driftsfelleskap og ikke har opplyst om det vil foretaket ditt få avkortet tilskuddet!

 

 

Absolutt krav om vegetasjonssoner

Det kan ikke gis tilskudd dersom det ikke er etablert vegetasjonssoner mot vassdrag med årssikker vannføring. Denne sonen skal være tilstrekkelig bred til å motvirke avrenning til åpent vann under normal vannføring. Sonen må være MINST 2 METER målt fra vassdragets normalvannstand, og skal ikke være jordarbeidet.

Dette er et absolutt vilkår for å motta tilskudd til jordbruksareal (AK-tilskudd). Er sonen under 2 meter kan det ikke gis tilskudd, det er et absolutt minstekrav! Les mer om dette i artikkel på hjemmesiden og i neste nummer av Landbruker’n.

 

 

Andre miljøkrav

Forskrift om miljøplan oppheves, det er kun gjødslingsplan og sprøytejournal som videreføres.

 • Gjødslingsplan
  • Skal utarbeides FØR hver vekstsesong. Den kan være for inntil 5 år ved enkel driftsform, med lite variasjon. Ellers, og ved disponering av husdyrgjødsel må det være årlig gjødslingsplan.
  • Skal omfatte alt jordbruksareal foretaket disponerer.
  • Representative jordprøver skal i hovedsak tas hvert 4.-8. år, med minimum analyse for pH, fosfor, kalium, glødetap eller skjønnsmessig vurdering av moldinnhold.
  • Foretak med husdyr (eller får tilført husdyrgjødsel, slam eller annen organisk gjødsel), skal beregne forsvarlig mengde forbruk av dette for kommende vekstsesong.
  • Gjødslingsplanen skal inneholde spesifikke punkter og avpasses etter gitte kriterier. Les disse i forskrift om gjødselplanlegging, 1.juli 1999 nr. 791.
  • Dersom vekstforholda avviker fra de forutsetninger som var når gjødslingsplanen ble laget, skal den justeres i samsvar med behov.
 • Sprøytejournal
  • For yrkesmessig bruk av plantevernmidler skal det føres sprøytejournal. Den skal inneholde opplysninger om hvilke skifte og i hvilken kultur det sprøytes, skadegjører, preparat, dosering og tidspunkt for sprøyting. Les forskrift om plantevernmidler, 26.juli 2004 nr. 1138, § 18 femte ledd.

Dersom det er brudd på disse forskriftene SKAL produksjonstilskuddet avkortes!

I forhold til ordninger for tiltak mot forurensing i søknad om generelle miljøtiltak (RMP) vil hele tilskuddet trekkes ved brudd på forskriftene.

 

 

Økologisk

Fra sommeren 2014 ble omleggingstilskuddet for økologisk areal avviklet. Det gis i stede økologisk arealtilskudd etter vekstgruppe i 2. og evt. 3. års karens. For arealer du allerede har mottatt omleggingstilskudd for, gjelder fortsatt kravet om 3 års økologisk drift etter omlegging.

 

 

Vedtak fra Mattilsynet

Ved brudd på dyrevelferdsloven sender Mattilsynet kopi av vedtak og varsel om vedtak til kommunen og fylkesmannen. Ved vedtak SKAL det vurderes avkorting av produksjonstilskudd.

 

 

Konsekvenser av feilopplysninger og regelbrudd

Det er strenge aktsomhetskrav for selvstendig næringsdrivende! Dersom foretaket uaktsomt eller forsettelig driver eller har drevet sin virksomhet i strid med annet regelverk for jordbruksvirksomhet, kan hele eller deler av det samlede tilskuddet avkortes. Også feilopplysninger i søknaden kan få konsekvenser. Dersom foretaket uaktsomt eller forsettelig har gitt feil opplysninger i søknaden som har eller ville dannet grunnlaget for en urettmessig utbetaling av tilskuddet kan hele eller deler av det samlede tilskuddet avkortes.

 

 

Oppsummering

 • All produksjon må kunne regnes som ”vanlig jordbruksproduksjon”.
 • Minsteleveranse per årsku/årsgeit i melkeproduksjon.
 • Kalvingskrav for melkeku og ammeku.
 • Krav til lam per søye, og slaktevekt for lam i saueproduksjon.
 • Det er nå mulig å få beregnet samlet tilskudd dersom man er i driftsfelleskap.
 • Absolutt krav til vegetasjonsgrense på 2 meter mot vassdrag med årssikker vannføring.
 • Miljøplan blir borte, men fortsatt krav om gjødslingsplan og sprøytejournal. Ved mangel SKAL det avkortes.
 • Omleggingstilskuddet for økologisk areal er fjernet.
 • Ved vedtak fra Mattilsynet SKAL det vurderes avkorting.
 • Det er strenge krav om aktsomhet for selvstendignæringsdrivende. Brudd på regelverk og feilopplysninger i søknaden kan gi avkorting av tilskudd.

 

Dersom du har spørsmål til regelverket, eller er usikker på noe, så ikke nøl med å ta kontakt med oss! Det nærmer seg ny søknadsomgang og vi vil oppfordre alle til å søke elektronisk. Dersom du trenger hjelp, kan du komme innom kontoret og få hjelp til utfylling av elektronisk skjema! Husk bankbrikke/id-brikke.

 

 

Hamar: Arild Wennersgaard – 62 56 24 27/ 924 66 791
             abw@stange.kommune.no

Stange: Anne Hval – 62 56 24 20
            anne.hval@stange.kommune.no

Løten:  Hege G. Ottinsen – 62 56 24 24/ 416 63 805
            hege.ottinsen@stange.kommune.no

 

 

Dette brevet er sendt ut på e-post til de som har oppgitt e-postadresse i søknaden sin, og per post til andre. Dersom du søker produksjonstilskudd i Hamar, Løten eller Stange, men ikke har fått dette brevet, ta kontakt slik at vi får sjekket adressen din.