Ottestad hese- og omsorgssenter har blitt tildelt midler fra Helsedirektoratet og er i gang med revideringsarbeid av "Standard for lindrende omsorg og behandling" Vi søker en utdypet kunnskpa og kompetanse om lindrende omsorg og behandling spesielt for personer med demens. Forskning viser at palliativ innsats for personer med demens ikke er godt nok ivaretatt. Med bakgrunn i dette er det satt ned en tverrfaglig prosjektgruppe/fagring som jobber spesielt for å sikte en mer tilpasset lindrende behandling til personer med demens. Gruppen søker forskningsbasert kunnskap og vurderer dette opp mot dagens praksis og rådende verdier.

Dette er spennede, nyttig og litt banebrytene arbeide.

Medlemmenen i prosjektgruppen/fagringen: Åse Kringsjå spl. med videreutdanning i palliasjon, Beate Thanem spl. ved demensavd. på Ottestad, Eirin Jensen, helsefagarbeider med viderutdanning i palliasjon, Olgunn Eike-Nes spl. ved demensavd. på Stange og Åsa Serholt Jensen som er leder av gruppa og vikarierende fagutviklingsspl. ved Ottestad