Om tjenesten
Kort beskrivelse
Tjenesten heldøgnsbemannet omsorgsbolig innebærer at beboeren fortsatt er å betrakte som hjemmeboende, men har bolig i nærhet til helse- og omsorgspersonale som kan gi tilsyn og ellers bistå med tilrettelegging, råd og veiledning i dagliglivets gjøremål.
Tjenesten heldøgnsbemannet omsorgsbolig er et lavere omsorgsnivå enn langtidsplass i sykehjem.
Det inngås leiekontrakt om boforholdet, og beboer betaler husleie. Stange kommunale boligforetak er boligeier.

Før det tildeles heldøgnsbemannet omsorgsbolig, gjøres alltid en vurdering av behovet både for tilrettelagt bolig og tjenestebehovet. Både bolig og tjenester tildeles som enkeltvedtak.

Hver omsorgsbolig inneholder 1 rom med enkelt kjøkken og bad. De ti boenhetene er organisert med felles oppholdsrom og ligger i geografisk tilknytning til Stange helse- og omsorgssenter. Omsorgsboligene er forholdsvis små og er beregnet for en person. En av leilighetene er noe større og kan bebos av par dersom begge to fyller kriteriene for tjenesten heldøgnsbemannet omsorgsbolig.
Helse- og omsorgstjenester i omsorgsboligen kan gis etter en vurdering av søknad som for andre hjemmeboende.
Dette kan være:
• Helsetjenester i hjemmet
• Personlig assistanse – praktisk bistand og opplæring
Kriterier/vilkår • Søker må oppholde seg i Stange kommune
• Det må foreligge medisinske forhold og/eller varig svikt i egenomsorg, av fysisk eller psykisk art. Søker må likevel ha en viss evne til utførelse av dagliglivets gjøremål.
• Søker må etter samlet vurdering antas å ikke lenger være i stand til å bo i eget hjem på grunn av sykdom og funksjonssvikt, og ha et behov for noe mer tilsyn enn det som kan gis i hjemmet.
• Andre tiltak i eget hjem skal være prøvd ut og evaluert. Søkere som kan tilbys et faglig forsvarlig tjenestetilbud på et lavere omsorgsnivå (i hjemmet) vil derfor ikke være i målgruppen for tildeling av heldøgnsbemannet omsorgsbolig.

• All tildeling av tjenester blir gjort på bakgrunn av kartlegging av funksjonsnivå (IPLOS), helsetilstand og etter individuell vurdering hvor søkers ressurser og brukermedvirkning vektlegges.

Det gjøres en helhetlig vurdering ut fra:
• Evne til egenomsorg
• Kognitive tilstand
• Ressurser hos eventuelt andre i husstanden

Det er et mål at du som beboer i omsorgsboligen og personalet jobber sammen for å opprettholde dine funksjoner slik at du kan være så selvstendig som mulig i boligen.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist, fortløpende behandling.
Søknaden sendes til Tjenesteenheten helse og omsorg, postboks 214, 2336 Stange.
Telefon 62 56 20 35
Telefaks 62 56 20 34
Saksbehandlingstid • Saksbehandlingstid etter forvaltningslovens bestemmelser.
• Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig.
• Når søknad/henvendelse er mottatt vil saksbehandler ved Tjenesteenheten helse og omsorg sette i gang saksutredning
.
Klagemulighet Følger Forvaltningslovens bestemmelser.

Annen informasjon
 • Husleie:

  Faktureres månedlig, og inkluderer:

 • Energi/strøm/oppvarming
 • Avgifter/gebyrer/tilkopling kabel-tv/lisenser i fellesarealet. TV-lisens i den enkelte omsorgsbolig, betales av beboer.
 • Vedlikehold og drift innvendig og utvendig.
 • Renovasjon
 • Renhold av fellesarealet
 •  

  Beboer kan søke Husbankens bostøtteordning.

   

  Forsikring:

  Eget innbo og løsøre må forsikres av den enkelte beboer.

   

  Servicepakker:

  Det er laget ulike servicepakker som beboer i omsorgsboligen kan inngå avtale om å kjøpe. Servicepakkene blir fakturert månedlig.

  Man kan velge ikke å kjøpe servicepakker, men må da ordne alt med mat, vask etc. på egen hånd/ i privat regi.

   

 • Grunnpakke tekstiler
 • Grunnpakken inkluderer tekstiler sengetøy, håndklær, kluter, oppvaskkluter og – håndklær. Tekstilene leveres av Stange helse og omsorgssenter. Vask av disse foregår på samme måte som på resten av senteret. Vask av privat tøy inngår i grunnpakken. Alt privat tøy som skal vaskes på Stange helse- og omsorgssenter, må være merket med beboers navn. Ømfintlige plagg bør likevel vaskes privat.

   

 • Matpakke 1
 • Denne pakken inkluderer middag, hverdag som helg, samt noe ekstra ved spesielle anledninger.

  Man betaler en fast sum pr måned (middag, lørdagskveldskos, kaffe).

   

  Produksjonskjøkkenet leverer maten. Personalet i boligen bistår med tilberedning av maten på felleskjøkkenet og servering i fellesarealet for de som ønsker det.

  Ukemenyen er den samme som på resten av Stange helse- og omsorgssenter. Matallergier og annet gis beskjed om ved bestilling til personalet ved omsorgsboligen.

  Mat og tørrvarer utover denne pakken, må beboer ordne selv.

   

 • Matpakke 2
 • Denne pakken inkluderer frokost, middag og kveldsmat, hverdag som helg, samt noe ekstra ved spesielle anledninger.

  Man betaler en fast sum pr måned.

   (frokost, middag, kveldsmat, lørdagskveldskos, kaffe)

   

  Produksjonskjøkkenet leverer maten. Personalet i boligen bistår med tilberedning av maten på felleskjøkkenet og servering i fellesarealet for de som ønsker det.

  Ukemenyen er den samme som på resten av Stange helse- og omsorgssenter. Matallergier og annet gis beskjed om ved bestilling til personalet ved omsorgsboligen. 

   

  Mat og tørrvarer utover denne pakken, må beboer ordne selv.

   

  Øvrige tjenester det kan fattes enkeltvedtak om:

   

 • Tjenesten praktisk bistand, daglige gjøremål
 • Les: Tjenestebeskrivelse personlig assistanse – praktisk bistand og opplæring.

   

 • Tjenesten helsetjenester i hjemmet
 • Les: Tjenestebeskrivelse Helsetjenester i hjemmet

   

 • Andre kommunale tjenester
 • Alle typer helse- og omsorgstjenester kan tildeles beboer etter søknad og kartlegging av behov (som hos øvrige hjemmeboende).

   

  Frikort på egenandeler ved medisinsk behandling

  Her følger man reglene for betaling av egenandeler og frikort, som hos øvrige hjemmeboende)

   

   

   

   

  Telefon og data

  Beboere må basere seg på mobiltelefon og mobilt bredbånd.

   

  Møbler i leiligheten

  Omsorgsboligen er ikke møblert utover fastmontert utstyr. Beboer står selv ansvarlig for innredning av omsorgsboligen.

   

  Lagerplass/lagring av eiendeler

  Det er ingen mulighet for lagring av av møbler og annet utstyr. Dette gjelder også evt lagring av utemøbler på vinter.

   

  Tekniske hjelpemidler

  Formidles av ergoterapeut i kommunen. Alle tekniske hjelpemidler som det er behov for – toalettforhøyer, dusjstol, seng, elektrisk seng etc. – kommer fra Hjelpemiddelsentralen i Hedmark eller fra kommunens lager for tekniske hjelpemidler. Søkes om, på lik linje som øvrige hjemmeboende.

   

  Legetjenester

  Beboer i omsorgsbolig er hjemmeboende, og legetjenester leveres av den enkeltes fastlege.

   

  Legemidler/medisiner

  Legemidler/medisiner er som hovedregel den enkelte beboers ansvar. Ved behov kan helsepersonell administrere medikamenter. Dette må søkes om, på lik linje med øvrige hjemmeboende (Se tjenestebeskrivelse for helsetjenester i hjemmet)

  Både innkjøp av legemidler, kontakt med fastlege eller sykehus og medisinske forbruksvarer (som inkontinensutstyr etc) følger NAVs regler for egenbetaling.

   

  Handling av nødvendige ærend

  Går inn under tjenesten personlig assistanse – praktisk bistand og opplæring.  Bistand til å handle inn nødvendige husholdningsvarer forutsetter bruk av konto på butikk. 

   

  Andre støttespillere

  Frivilligsentralen i Ottestad, Røde kors    
Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Tjenesteenheten helse og omsorg
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2015-11-10