Om tjenesten
Kort beskrivelse Omsorgsbolig i bemannet bofellesskap i Stange kommune er beregnet på personer over 18 år som grunnet fysisk, psykisk eller kognitiv funksjonsnedsettelse har et stort behov for bistand og/eller tilsyn gjennom deler av - eller hele døgnet. I et bemannet bofellesskap får beboer en egen leilighet og regnes som hjemmeboende. Hver boenhet er tilknyttet et fellesareal og tjenester i boligen gis av fast personell, ut fra beboers individuelle behov.
Omsorgsbolig i bemannet bofellesskap er forbeholdt personer med spesielle boligbehov av varig karakter. En slik klausering innebærer at leietaker tildeles disposisjonsrett for leie, med enkeltvedtak på omsorgsbolig. Leieretten kan falle bort ved tilbud om annen egnet bolig. Ny vurdering av leieforholdet, eller oppsigelse kan forekomme dersom vilkåret for tildeling ikke lenger er oppfylt. Det er Stange kommunale boligforetak som er boligeier, og det inngås leiekontrakt om boforholdet, og beboer betaler husleie.
Kriterier/vilkår Omsorgsbolig i bemannet bofellesskap tildeles personer som:
∙ Oppholder seg i Stange kommune, eller har konkrete planer om å flytte til kommunen, og har et så omfattende tjenestebehov at det er nødvendig at botilbudet er avklart i forkant av flytting.
∙ Har en varig svikt i egenomsorg av slik art at han/ hun har et omfattende behov for helse- og omsorgstjenester.
∙ Søkere som kan tilbys et faglig forsvarlig tjenestetilbud i annen bolig vil ikke være i målgruppen for bemannet bofellesskap.
∙ All tildeling av tjenester blir gjort på bakgrunn av kartlegging av funksjonsnivå (IPLOS), helsetilstand og etter individuell vurdering hvor søkers ressurser og brukermedvirkning vektlegges.
∙ Det skal foreligge en helhetlig vurdering av søkers evne til egenomsorg, kognitive tilstand og behov for tilrettelagt miljø.

Det er et mål at beboer og personalet i bofellesskapet jobber sammen for å opprettholde funksjoner slik at beboer kan være så selvstendig som mulig i boligen.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist, fortløpende behandling.
Søknaden sendes til Tjenesteenheten helse og omsorg, postboks 214, 2336 Stange.
Telefon 62 56 20 35
Telefaks 62 56 20 34
Saksbehandlingstid • Saksbehandlingstid etter forvaltningslovens bestemmelser.
• Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig.
• Når søknad/henvendelse er mottatt vil saksbehandler ved Tjenesteenheten helse og omsorg sette i gang saksutredning
.
Klagemulighet Vedtak om omsorgsbolig kan påklages etter forvaltningslovens bestemmelser. Informasjon om klageadgang følger vedtaket.

Annen informasjon

Forsikring og økonomi:

Eget innbo og løsøre må forsikres av den enkelte beboer.

Beboer kan søke Husbankens bostøtteordning.

Telefon og data:

Beboere må benytte egen mobiltelefon og mobilt bredbånd.

Møbler i leiligheten

Omsorgsboligen er ikke møblert utover fastmontert utstyr. Beboer står selv ansvarlig for innredning av omsorgsboligen.

Lagerplass/lagring av eiendeler

Det er ingen mulighet for lagring av møbler og annet utstyr. Dette gjelder også evt. lagring av utemøbler på vinter.

Tekniske hjelpemidler

Formidles av ergoterapeut i kommunen. Alle tekniske hjelpemidler som det er behov for – toalettforhøyer, dusjstol, seng, elektrisk seng etc. – kommer fra Hjelpemiddelsentralen i Hedmark eller fra kommunens lager for tekniske hjelpemidler.

Legetjenester

Beboer i omsorgsbolig er hjemmeboende, og legetjenester leveres av den enkeltes fastlege.

Legemidler/medisiner

Legemidler/medisiner er som hovedregel den enkelte beboers ansvar. Ved behov kan helsepersonell administrere medikamenter. Dette må søkes om, på lik linje med øvrige hjemmeboende (Se tjenestebeskrivelse for helsetjenester i hjemmet)Både innkjøp av legemidler, kontakt med fastlege eller sykehus og medisinske forbruksvarer (som inkontinensutstyr etc.) følger NAVs regler for egenbetaling.

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Tjenesteenheten helse og omsorg
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2020-07-06