Om tjenesten
Kort beskrivelse Voksne innbyggere med stort pleie- og omsorgsbehov, som bor hjemme, kan få et opphold i institusjon i et tidsbegrenset tidsrom slik at den/de som har den daglige omsorgen kan få avlastning. Avlastning barn og unge 0-18 år beskrives i egen tjenestebeskrivelse.

Formål med tjenesten:
Innbyggere med særskilt tyngende omsorgsoppgaver skal få avlastning


Kriterier/vilkår • Personer som har et særlig tyngende omsorgsarbeid.
• Omsorgsbehovet er slik at den omsorgstrengende ikke kan være alene hele eller deler av døgnet og gir omsorgsgiver begrenset mulighet til nødvendig og regelmessig ferie og fritid.
• Den omsorgstrengende må være hjemmeboende
• Den omsorgstrengende må ha et omfattende og varig omsorgsbehov, som i hovedsak ivaretas av den/de omsorgsytere som søker om avlastning.


Det er ingen egenbetaling for korttidsplass for avlastning.

Avlastning er hjemlet i Helse- og omsorgstjenesteloven §3-6, kommunens ansvar overfor pårørende
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist, fortløpende behandling.
Søknaden sendes til Tjenesteenheten helse og omsorg, postboks 214, 2336 Stange.
Telefon 62 56 20 35
Telefaks 62 56 20 34
Saksbehandlingstid • Saksbehandlingstid etter forvaltningslovens bestemmelser.
• Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig.
• Når søknad/henvendelse er mottatt vil saksbehandler ved Tjenesteenheten helse og omsorg sette i gang saksutredning
• Det blir uansett fattet vedtak ved tildeling av tjenester med varighet lenger enn 2 uker etter forvaltningslovens bestemmelser.
Klagemulighet Vedtak om korttidsopphold for avlastning kan påklages etter Pasient og brukerrettighetsloven. Informasjon om klageadgang følger vedtaket.
Annen informasjon
 • Korttidsopphold i institusjon er for den som er pleietrengende.
 • Tjenesten Inneholder pleie- og omsorg for ivaretakelse av grunnleggende behov, men ikke utredning, behandling og rehabilitering.

 

Hva kan du forvente av Helse og omsorgstjenesten i kommunen:

 • Alt personell har taushetsplikt.
 • Helsehjelpen utføres av autorisert helsepersonell eller av andre under veiledning av autorisert helsepersonell
 • Legemiddelhåndtering utføres av autorisert helsepersonell etter foreskriving av lege.
 • Tilbud om å delta på aktiviteter på helse og omsorgssenteret for den omsorgstrengende
 • Tjenesteyter vil samhandle med deg ved utførelsen av tjenesten og brukermedvirkning vektlegges.
 • Kommunens verdier åpenhet, trygghet og mangfold skal prege våre tjenester.

 

Andre viktige ting å merke seg for deg som mottar tjenesten:

 • Du /dere bør gjøre deg/dere kjent med innholdet i vedtaket om tjenesten. Vedtaket beskriver grunnlaget for tildeling og omfang og innhold i den tjenesten som er blitt tildelt.
 • Den omsorgstrengende må samtykke til oppholdet. Hvis den omsorgstrengende ikke er samtykkekompetent, skal det foreligge en helsefaglig vurdering av samtykkekompetansen. Hvis en omsorgstrengende uten samtykkekompetanse motsetter seg oppholdet, kan ikke avlastningsoppholdet gjennomføres. I slike tilfeller må bruker/pårørende og Helse og omsorgstjenesten i fellesskap komme fram til andre løsninger.
 • Det er viktig at man fortsetter å utføre oppgaver man mestrer selv under oppholdet.
 • På avlastningsopphold medbringes egne legemidler og medisinsk utstyr.
 • Det er egenansvar for eventuelle verdisaker som tas med. Dette bør derfor begrenses.
 • Private klær må være navnemerket, slik at de ikke blir borte under oppholdet
 • Transport med betaling for den omsorgstrengende til og fra avlastningsoppholdet må være ordnet av pårørende.
 • Tjenesteutøvere har ikke anledning til å ta i mot pengebeløp eller gaver.

Viktig at man tar kontakt med Helse og omsorgstjenesten ved behov for informasjon, råd, veiledning og evt. ved klage.

 

Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Tjenesteenheten helse og omsorg
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2018-01-09