Om tjenesten
Kort beskrivelse Korttidsopphold i sykehjem skal bidra til å kunne ta vare på pasientens funksjonsevne og mestringsevne slik at hun / han kan bo i eget hjem så lenge som mulig.

• Tjenesten skal benyttes for å utrede tjenestemottakers evne til egenomsorg og vurdere behov for fremtidige tjenester/ tjenestenivå.

• Tjenesten benyttes i en avgrenset periode for tjenestemottakere som på grunn av sykdom/ endring i funksjonsnivået trenger omfattende tilsyn og hjelp.

Formålet med tjenesten:

• Bruker skal kunne fortsette å bo i egen bolig etter opphold.
• Bruker opprettholder og/ eller gjenoppretter funksjoner.
• Oppholdet forebygger, lindrer, utreder eller rehabiliterer sykdom eller skade.
• Behovet for langtidsopphold i institusjon utsettes og forebygges.

Kriterier/vilkår • Innbyggere som for en tidsavgrenset periode trenger døgnkontinuerlig observasjon, - utredning, - oppfølging av behandling (herunder lindrende behandling) eller rehabilitering


Det vil bli vurdert om nødvendig helsehjelp kan gis på en faglig forsvarlig måte i hjemmet.
Ved behov for observasjon og vurdering må det først avklares om behovet er av en slik art at nødvendig helsehjelp må gis av spesialisthelsetjenesten.

• All tildeling av tjenester blir gjort på bakgrunn av kartlegging av funksjonsnivå (IPLOS), helsetilstand og etter individuell vurdering av behov hvor også søkers ressurser og brukermedvirkning vektlegges.

Egenbetaling for oppholdet kreves i hht. "Forskrift om egenbetaling i kommunale helse- og omsorgstjenester

Gebyrer, avgifter osv
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsskjemaer
Søknadsfrist Ingen søknadsfrist, fortløpende behandling.
Søknaden sendes til Tjenesteenheten helse og omsorg, postboks 214, 2336 Stange.
Telefon 62 56 20 35
Telefaks 62 56 20 34
Saksbehandlingstid
• Saksbehandlingstid etter forvaltningslovens bestemmelser.
• Kommunen har plikt til å behandle saken så snart som mulig.
• Når søknad/henvendelse er mottatt vil saksbehandler ved Tjenesteenheten helse og omsorg sette i gang saksutredning.
• Det blir uansett fattet vedtak ved tildeling av tjenester med varighet lenger enn 2 uker.
Klagemulighet Vedtak om korttidsopphold kan påklages etter Pasient og brukerrettighetsloven. Informasjon om klageadgang følger vedtaket.
Annen informasjon

Tjenestens innhold:

 

 • Etterbehandling og opptrening etter sykehusopphold.
 • Brukere får individuell observasjon, pleie, behandling og veiledning der målet er å være mest mulig selvhjulpen i eget liv.
 • Medisinsk behandling og pleie ved sykdom.
 • Det ytes tverrfaglig oppfølging basert på en individuell kartlegging der det er nødvendig, bl.a. lege, fysioterapeut og ergoterapeut.
 • Vurdering av tilstand og funksjonsnivå med tanke på behandling, tiltak og fremtidige omsorgsbehov.
 • Pleie og omsorg ved livets slutt.

Hva kan du forvente av Helse og omsorgstjenesten:

 • All tildeling blir gjort med bakgrunn i relevant kartlegging av pasientens/brukerens ressurser og behov.
 • Målsetting med opphold avklares med pasient/bruker.
 • Skriftlig vedtak, og orientering om egenbetaling for opphold i institusjon blir utsendt.
 • Betaling for tjenesten fremgår av vedtaket.
 • Samarbeid med andre tjenester i kommunen blir vurdert etter behov.
 • Alt personell har taushetsplikt.
 • Helsehjelpen utføres av autorisert helsepersonell eller av andre under veiledning av autorisert helsepersonell
 • Legemiddelhåndtering utføres av autorisert helsepersonell etter foreskriving av lege.
 • Tilbud om å delta på aktiviteter på institusjonen
 • Tjenesteyter vil samhandle med deg ved utførelsen av tjenesten og brukermedvirkning vektlegges.
 • Kommunens verdier åpenhet, trygghet og mangfold skal prege våre tjenester.
 • Eventuell forlengelse av kortidsopphold skjer etter tverrfaglig vurdering
 • Korttidsopphold i institusjon blir ikke automatisk et langtidsopphold selv om behovet for hjelp øker. Det må foreligge søknad fra pasient/bruker om langtidsopphold, eller annen henvendelse der pasient/bruker ikke selv kan søke grunnet manglende samtykkekompetanse.
 • Pasienter/brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester, skal få tilbud om å få utarbeidet individuell plan jf. Lov om pasientrettigheter §2-5 jf. Helse- og omsorgstjenesteloven § 7-1 Individuell plan.

 

Andre viktige ting å merke seg for deg som mottar tjenesten og evnt pårørende:

 

 • Du og/eller din verge/pårørende bør gjøre dere kjent med innholdet i vedtaket, tjenestebeskrivelse og orientering om egenbetaling for oppholdet.
 • Ta kontakt ved behov for informasjon, råd, veiledning og evt. klage.
 • Det er viktig at man fortsetter å utføre oppgaver man mestrer selv under oppholdet.
 • Eventuelle verdisaker som tas med, er på eget ansvar. Dette bør begrenses.
 • Private klær må være navnemerket, slik at de ikke blir borte under oppholdet.
 • Man må selv sørge for transport og betaling for denne til og fra institusjonen.
 • Tjenesteutøvere har ikke anledning til å ta i mot pengebeløp eller gaver.
 • Viktig at man tar kontakt med Helse og omsorgstjenesten ved behov for informasjon, råd, veiledning og evt. ved klage.
Kontaktinformasjon
Ansvarlig enhet
Tjenesteenheten helse og omsorg
Andre opplysninger
Dato oppdatert 2015-11-10