Detaljregulering for Snarudhagan

Planen legger til rette for boligbebyggelse ved Ottestadgutua (tidligere Ottestad hagesenter).

Reguleringsendring Granerudsjøen syd

Planendringen legger til rette for ny adkomstveg til eksisterende fritidsbolig.

Granerudsjøen
 

Vedtakene kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 1-9. Eventuell klage må fremsettes skriftlig innen 3 uker fra i dag (12. juni 2014)

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning av ubebygd grunn må fremsettes for kommunen innen 3 år fra i dag (12. juni 2014), jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3.