Vikslia Tangen

Vedtaket kan påklages i følge plan- og bygningslovens § 1-9, jfr. forvaltningslovens kap. VI. Eventuell klage må fremsettes skriftlig ovenfor kommunen innen 1. mai 2014. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning for ubebygd grunn må fremsettes ovenfor kommunen innen 3 år fra kunngjøring (10.04.2014), jfr. plan- og bygningslovens §§ 15.2 og 15.3. Saksprotokoll og saksframlegg følger vedlagt.

Vedtatt plan er kunngjort på kommunens hjemmeside