Antatt leieperiode er 10 år, med opsjon på ytterligere 5 år, og ønskes leid så raskt som mulig, helst i løpet av ettersommeren.
Netto arealbehov er vurdert til å være ca. 675 m2. Lokalene må være egnet for oppdeling tilpasset leietakers utarbeidede romprogram. Leietaker ønsker å overta lokalene ferdig ombygd klare for innredning med løst inventar og utstyr til sitt formål. Dette betyr at utleier selv må stå ansvarlig for alle ombygginger og tilpassinger, og sørge for evt. søknader om bruksendring samt søknader / meldinger og godkjenninger som kreves hos de ulike godkjenningsmyndigheter ( Arbeidstilsynet, byggesaksavd. i kommunen mv. ).

De tilbudte lokaliteter må ferdig ombygget tilfredsstille alle krav i aktuelle lover og forskrifter i fht. tiltenkt bruk, så som krav til brann, akustikk, lys, inneklima og også krav til universell utforming mv. Alle rom utsatt for sollys skal ha solavskjerming. Lokalitetene må være helt adskilt fra evt. annen drift/ virksomhet i bygningen, og derfor ha egen hovedadkomst/ hovedinngang. Alle kontorer, arbeidsrom, møterom, samtalerom og spiserom skal utføres som lukkede rom etter forskriftsmessige krav; åpne planløsninger vil ikke bli akseptert.

Det forventes en normal utførelsesstandard på lokalitetene med renholds- og vedlikeholdsvennlige materialer og overflater i fht. tiltenkt bruk. Arealene må utvendig og innvendig ha låsesystem basert på kortlesere og nøkkelkort. Alle kontorer, møterom, samtalerom, arbeidsrom, resepsjon, kopi-/ rekvisitarom og spiserom skal ha nødvendig tilgang på tele-/ dataopplegg.
I tilknytning/ umiddelbar nærhet til lokalitetene må det stilles til disposisjon totalt 90 – 100 heldags parkeringsplasser for besøkende, ansatte og tjenestebiler. Disse plassene må evt. være reserverte, og kan ikke utover dette være tidsbegrensede ( korttidsplasser) eller avgiftsbelagte på annen måte. Det er ønskelig med takoverbygg (evt. carporter) for tjenestebilene, totalt ca. 35 biler. Pr. i dag leaser ikke kommunen el.biler til enheten, men dette kan bli aktuelt innenfor leieperioden, og ladestasjoner for samme bilpark må da enkelt kunne tilrettelegges.

For nærmere opplysninger om behovet, kontakt  Eiendomsavdelingen v/ Leif- Thore Holsether 62 56 20 54, mobil 900 59 822,
Kontakt om mulig egnede lokaler må skje til Eiendomsavdelingen, innen onsdag 5. mars 2014, kl. 12:00.