Plansmias sluttprodukt er et kollektivt innspill til kommunedelplanens arealdel, men vel så viktig er at den skal bidra til å skape diskusjon, forståelse og initiativ som til syvende og sist handler om å styrke Tangen som attraktivt bosted.

Les hele sluttrapporten her......