Om tjenesten
Kort beskrivelse Tilskuddsordningen skal stimulere til skogbruksplanlegging som et grunnleggende virkemiddel for å fremme et bærekraftig skogbruk med aktiv næringsmessig utnytting av skog- og utmarksressursene på kort og lang sikt, og slik at det bilogiske mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner blir ivaretatt og videreutviklet.
Målgruppe
Skogeiere
Kriterier/vilkår Tilskudd kan gis til alle skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog. Grensen på 10 daa kan fravikes hvis søknaden gjelder et tiltak i samarbeid mellom flere eiendommer.

Ved planleggingen skal fastsatte standarder og takstmetoder følges. Standardene omfatter dataformater og datadefinisjoner samt beregningsfungsjoner. Takstopplegget skal utformes slik at det ivaretar nødvendige krav til kvalitetssikring og stimulerer til medvirkning fra den enkelte skogeier.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Ingen
Søknaden sendes til Hedmaken Landbrukskontor
Postboks 214
2336 Stange
Saksbehandlingstid CA 2 måneder.
Klagemulighet Vanlig klageadgang etter forvaltingslovens §§ 28 og 29.
Annen informasjon

Det er skogeier som må ta beslutning om innhold og omfang av skogbruksplanen, samt om ekstern bistand er ønskelig. Det skal utarbeides kart over eiendommen. All informasjon som er registrert eller beregnet skal være stedfestet og knyttet til bestand eller behandlingsenheter. Planen skal angi en grov skisse for framdrift og årlig planleggingsomfang i den nærmeste 10-årsperioden.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken Landbrukskontor
Telefaks
62523660
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Guro T. Alderslyst
Dato oppdatert 2009-12-11