Om tjenesten
Kort beskrivelse Tilskudd til nærings- og miljøtiltak i skogbruket skal stimulere til økt verdiskapning i skogbruket, samtidig som miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner i skog blir ivaretatt og videreutviklet.
Målgruppe
Skogeiere
Kriterier/vilkår Tilskuddet kan gis til skogeiere som har mer enn 10 daa produktiv skog. Grensen på 10 daa kan fravikes hvis søknaden gjelder tiltak i samarbeid mellom flere eiendommer. Ved fellestiltak skal det foreligge en skriftlig avtale mellom deltakerne om fordelinge av kostnader og ansvar i forbindelse med tiltakets gjennomføring.

Frist for gjennomføring av tiltaket er 2-3 år.
Lover og retningslinjer
Gjeldende lov og regelverk
Om søknadsprosessen
Søknadsfrist Ingen
Søknaden sendes til Hedmarken Landbrukskontor
Postboks 214
2336 Stange
Saksbehandlingstid Ca 2 måneder.
Klagemulighet Vanlig klageadgang etter forvaltningslovens §§ 28 og 29.
Annen informasjon

Ordningen innbefatter tilskudd til ungskogpleie, skjøtsel av skog i kantsoner og i sammenheng med kulturminner. Videre kan det gis tilskudd til bygging av nye eller ombygging av eksisterende skogsveier, samt taubane og drift med hest. Det kan også gis tilskudd til å ivareta og videreutvikle miljøverdier knyttet til biologisk mangfold, landskap, friluftsliv og kulturminner.

Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10, telefaks 62 56 30 01
Oversikt over ansatte
Ansvarlig enhet
Hedmarken Landbrukskontor
Telefaks
62523660
Besøksadresse Blæstad, Høyvangvn. 40, 2322 Ridabu
Andre opplysninger
Ajouransvarlig
Guro T. Alderslyst
Dato oppdatert 2012-03-28